پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید

پیشینه بررسی تاویل و زندگی نامه ناصر خسرو واصول باورهای اسماعیلیان
پیشینه تامین منابع مالی و چهارچوب کلی روشهای مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش
پیشینه تعارض و دیدگاههای مختلف به تعارض و مذاکره به عنوان روشی موثر جهت حل تعارض
پیشینه تعاریف و نظریه های سازمان و یادگیری و ضرورت یادگیری سازمانی
پیشینه تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده و مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها
پیشینه تعهد سازمانی ورضایت شغلی و ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی
پیشینه تکنیک‌ها و روش‌های بیان طنز در آثار نویسندگان
پیشینه طبقه بندی هدفهای آموزشی و الگوی تدریس و تاریخچه و مفاهیم ارزشیابی
پیشینه عملکرد مدارس هیات امنایی و نقش تئوری های سازمان و مد یریت در تفکر مد یریت هیات امنایی
پیشینه عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی و روش تدریس و دیدگاه ساخت گرا، دیدگاه های مربوط به هوش معنوی و سلامت روان
پیشینه عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی و رضایت شغلی و روش مقابله با استرس شغلی
پیشینه فلسفه عدد مقدس هفت نزدایرانیان و دین اسلام و اشعار عرفای سبک عراقی
پیشینه کارآفرینی و مفاهیم و رویکردها و نظریه ها و مدل های آن
پیشینه مفهوم آموزش و یادگیری و ارزیابی آموزشی و اهمیت آن
پیشینه مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی و مدیریت زمان
پیشینه مفهوم و الگوها و تکنیکهای نیازسنجی آموزشی و آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی
پیشینه مفهوم و دیدگاه های مختلف توانمندسازی و خلاقیت و تاریخچه مدیریت ومدیریت کیفیت فراگیر
پیشینه مفهوم و عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و جو سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان
پیشینه مفهوم و مدل های قابلیت جذب دانش و تسهیم دانش و بهبود کیفیت علمی
پیشینه مفهوم هویت و مراحل شکل گیری هویت و نقش دانشگاه در شکل گیری هویت جوانان