پرسشنامه هویت فردی بردبار به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد هویت فردی بردبار بوده دارای3  صفحه می باشد

پرسشنامه هویت فردی بردبار

پرسشنامه هویت فردی مشتمل بر ۴۰ سوال است که چهار بعد هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت اغتشاشی و هویت تعهدی دانش آموزان را مورد سنجش قرار می‌دهد.

اعتبار و روایی

برای بدست آوردن پایایی این آزمون از ۳۰نفر پیش آزمون گرفتیم و از طریق نرم افزار Spssضریب الفای کرنباخ برابر با ۸۷/۰ که حد مطلوبی است بدست آمد.

 

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
هویت فردی

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه هویت فردی بردبار کلیک نمایید