پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین شامل    صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از  پایان نامه های جامع و کامل در مورد  مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ی توانایی فضایی (چرخش ذهنی، تجسم دیداری، کشیدن سطح خط آب) بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان غیر باردار بعداز زایمان طبیعی و بعد از سزارین، پرداخته است. به این منظور۳۰۰ نفر از زنان با استفاده از روش نمونه گیری
خوشه­ای انتخاب و در سه گروه زنان حامله و زنان بعد از زایمان  طبیعی و زنان بعد از سزارین قرار گرفتند و پس از ارائه ی آزمون  بین گروهها مقایسه به عمل آمد. جهت ارزیابی توانایی فضایی(چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب) از آزمون چرخش ذهنی (وندنبرگ و کیوس۱۹۷۶)[۱] و آزمون  تجسم دیداری( اکستروم وفرنچ و هارمن و درمن۱۹۷۶)[۲] و آزمون کشیدن سطح خط آب( وستا و لایتفود و کوکس ۱۹۹۳)[۳] استفاده گردید.

داده های حاصل با استفاده از آزمون غیر پارامتریک من وتینی و کروکسال الیس مورد بررسی قرار گرفتند؛ نتایج مقایسه نشان داد که توانایی فضایی چرخش ذهنی و کشیدن سطح خط آب در زنان باردار و زنان بعد از عمل سزارین افزایش یافته بود و در زنان بعد از زایمان طبیعی کاهش یافته بود (p<0.001)  و توانایی فضایی تجسم دیداری معنی دار نبود.

نتایج با توجه به دیدگاههای زیستی، هورمونی، تکاملی، ژنتیکی، بیوشیمی، مورفولوژی، آناتومی­مغز، فیزیولوژی مغز، نروترانسمیترهای مغز و بر اساس نتایج تحقیقات دیگر تبیین شدند.

واژگان کلیدی:

  توانایی های فضایی چرخش ذهنی متصور ساختن تکلیف کشیدن خط سطح آب- زنان باردار زنان غیر باردار

          spatial ability–mentally  rotation – visualizing –  a water level task ability – woman pregnant and non pregnant

 


مقدمه

هیپوکمپ نقشی اساسی در شکل گیری حافظه دارد. کسانی که هیپوکمپ آنها برداشته شده باشد. هنوز هم قادرند حافظه موجود خود را به یاد اورند برای مثال می توانند دوستان قدیمی و اماکن را به یاد آورند اما نمی­توانند حافظه جدیدی را (در مقایسه با زمان آسیب) تشکیل دهند. اطلاعات جدید موقعیتها، افراد و اماکن جدید همواره جدید هستند. نشانگان کورسکف موجب از دست دادن کارکرد حافظه می شود. اعتقاد بر این است که این نقض با نابودی هیپوکمپ همراه است این نشانگان می تواند ناشی از استفاده بیش از حد الکل باشد. همچنین به نظر می رسد هیپوکمپ رد پای محل اشیا و چگونگی رابطه فضایی آنها با یکدیگر را نگه می دارد. (استرنبرگ، ۱۳۸۷)

دو نیمکره مغز ازنظر کارکرد تفاوت کیفی با هم دارند به این جانبی گرایی مغز گفته می شود. بسیاری از صاحب نظران استدلال کرده اند که پردازش زبان در نیمکره چپ انجام می گیرد در حالی که به نظر می­رسد توانایی تجسم فضایی عمدتا در نیمکره راست واقع شده است (فرح،۱۹۸۸)در بیش از ۹۵ درصد از راست دستها و۷۰ درصد چپ دستها نیمکره چپ بر پردازش زبان تسلط دارد (گازانیکا و هاتسلر، ۱۹۹۹) در نشانگان دو پاره مغز  تفاوت بین   نیمکره ها با عملکرد دست راست (نیمکره چپ ) ودست چپ (نیمکره راست) در کپی کردن شکلهای ساده به خوبی نشان داده می شود.نقاشیهای دست راست از نارسایی کلی در سازمان دنیای فضایی خبر می دهند. حالت سه بعدی شکلها از بین رفته، در حالی که این حالت در نقاشی های کشیده شده با دست چپ حفظ شده است یک راه برای خلاصه کرده تفاوتهای نیمکره ای این است که بگوییم نیمکره چپ از نظر تجزیه کردن داده ها به زنجیره های متوالی بهتر است در حالی که نیمکره راست در ترکیب کردن عناصر به کل و ایجاد باز نمایی های فضایی بهتر عمل می کند (برادشاو و نتلتون،۱۹۸۱)

در بررسی آسیب وارده به منطقه آهیانه  نشانگان بویژه جالبی به نام بی توجهی سمت چپ که عبارت است از اختلال کارکرد ادراکی سطح عالی، از آسیب وارده به منطقه آهیانه راست ناشی می­شود بیماران مبتلا به این نشانگان نسبت به نیمه چپ بدنشان و سمت چپ فضای مقابلشان بی توجه اند وقتی می خواهند لباس بپوشند نمی توانند دست چپ خود را داخل استین پیراهن کنند یا پای چپ  شان را به داخل شلوار کنند وقتی آنها می خواهند چیزی بنویسند ممکن است فقط از سمت راست کاغذ استفاده کنند و زمانی که یک شکل کپی می کنند ممکن است قسمت چپ ان را حذف کنند حتی زمانی که آنها چشمان خود را می بندند  و صفحه ای را تجسم می کنند مثلا یک میدان شهر یا اتفاق خاصی در منزلشان آنچه را که در سمت راست دید گاهشان تصور کردند شرح می دهند و توجهی به سمت چپ ندارند. (بی سیاج ولوزاتی،۱۹۷۸)

کسانی که دچار ادراک پریشی دیداری اشیایی هستند می توانند همه اجزای میدان دید را حس کنند. اما اشیایی را که می بینند معنایی برای آنها ندارد (کولب و ویشاو،۲۰۰۹) در ادراک پریشی فضایی فرد برای عبور از محیط روزانه خود با مشکلات جدی رو بروست برای مثال فردی که به ادراک پریشی فضایی دچار است ممکن است در راه منزل گم شود و برای رسیدن به محلی اشناگردش غلطی انجام دهد ونتواند حتی اشناترین علایم را باز شناسی کند به نظر می رسد این اختلال ناشی از آسیب  به قطعه آهیانه   ای مغز باشد. (هیتون،۱۹۶۸)

توانایی فضایی طی بارداری و پس از زایمان به طورغیرمستقیم وضعیت فیزیولوژیکی در پرورش فرزندان به مادرکمک می کند .درمطالعات غیر انسانی نشان داده شده که دربعد از زایمان اضطراب واسترس کاهش می یابد وشناخت حافظه فضایی بعد از۱۴روزافزایش می یابد که مادررا کارآمدتر می کند برای جستجوی غذا وترک لانه شناخت وحافظه فضایی دربارداری افزایش می­یابد وشناخت وحافظه فضایی در۱تا۴روزاول دوره بعد از زایمان کاهش می یابد (دارنادری،۲۰۰۷)  توانایی فضایی در بارداری افزایش می یابد (پاولسکی،۲۰۰۶) .از علل ان می تواند

–هورمون های داخلی مثل استروژن، پروژسترون و تستسترون که طی بارداری افزایش سطوح آنها مشاهده می شود .گیرنده های این هورمون ها بر روی هیپوکمپ مغز که نقش مهمی در توانایی فضایی دارد شناسایی شده است. (مکبث،۲۰۱۰)

–   تغییرات نروشیمیایی در مغز مانند نرواپی نفرین و گابا امینوبوتریک اسید قبل از زایمان در هفته های۳۸-۳۹در مایع مغزی نخایی بالا می رود و گیرنده های این نروترنسمیتر بر روی هیپوکمپ وجود دارد. (التموس، ۲۰۰۴ )

–   تغییرات ساختاری مورفولوژی وانعطاف پذیری در مغز که ساختارهایی  همچون هیپوکمپ و بولب بویایی در بارداری دستخوش تغییر می شود .(لوی،۲۰۰۴)


جهت دانلود متن کامل  پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین کلیک نمایید