تحقیق و پروژه

چهارشنبه 15 شهریور 1396

تحقیق مفهوم سازی و رویکرد ها و مدلهای بازاریابی درونی   شامل  45 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفهوم سازی و رویکرد ها و مدلهای بازاریابی درونی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

.مقدمه

بخش خدمات به علت افزایش اهمیت آن درچشم انداز اقتصادی مورد توجه بسیاری  قرارگرفته است . به همان نسبت نیز اهمیت کارکنان درفرایند ارائه خدمت به طوراثربخش مورد بحث بوده است . امروزه به کارکنان خدماتی درگیر در فرایند بازاریابی آنچنان نگریسته می شود که آنهانه تنها قادر به تقویت مطلوب  و یا تغییر باورها ، نگرشها ، مقاصد و رفتارهای  مشتریان می شوند ، بلکه آنها قادرند تا یک اثر مستقیم بر بهره وری  و کیفیت  خدمات ارائه شده بگذارند .

محققان و مدیران خاطرنشان کردند که درسازمانها برای دو هدف بازاریابی به وجود می آیند ، ابتدا اینکه آنها باید نیازهای مشتریان را تامین کنند و دوم اینکه باید محصولات و خدماتی برتر از رقبا ارائه نمایند . محصول و خدمات برتر از رقبا می تواند منجر به مزیت رقابتی برای سازمان شود که سازمان از آن طریق بتواند درآمد و سود (هدف نهایی سرمایه گذاری) بیشتری کسب نمایند.در سازمانهای خدماتی این امر بر دوش کارکنان است. رفتارها، تعاملات و روابطی که بین مشتریان و کارکنان ایجاد می شود، مهمترین عامل  محرک  مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی است.به طور کلی ، کارکنان خدماتی اجرای مفهوم بازاریابی رااز طریق  تعاملاتشان  با مشتریان تسهیل می کنند.

کیفیت خدمات به عنوان یک عامل مهم و موثر در موفقیت سازمانها به شمار می رود،بنابراین همه سازمانها به ویژه سازمانهای خدماتی بایستی به دنبال افزایش کیفیت خدمات خود باشند چرا که به کیفیت به عنوان یک عامل اساسی که می تواند مزیت رقابتی محکم ونیرومندی را برای سازمانها به ارمغان بیاورد نگریسته می شود(باهیل و نانتل،۲۰۰۰:۸۴). باید توجه داشت ارائه خدمات با کیفیت عالی یک استراتژی رقابتی انتخابی  نیست که سازمان ممکن است آن را برای متمایز ساختن خود از رقبا بپذیرد ،بلکه امروزه  کیفیت خدمات عاملی حیاتی در بقاء و سود آوری سازمان به شمار می رود. مطالعات اخیر نشان  می دهد که هزینه های کیفیت  می تواند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای فروش شرکتهای خدماتی راببلعد.در حقیقت بهبود کیفیت خدمات به استراتژی اصلی سازمان ها برای افزایش قدرت رقابتی شان تبدیل شده است (نیومن و کالینگ،۱۹۹۶:۱۲).

اما در ارائه خدمات مناسب و برتر از رقبا عوامل بسیاری در این فرایند دخیل می باشند. این عوامل هریک می توانند موجب شکست در ارائه خدمات مناسب شده و موجب نارضایتی مشتریان شود. زمانی که در ارائه خدمات مناسب یک سازمان شکست بخورد،مشتریان دست به رفتارهای انتقالی یا تغییری خواهند زد.

سوزان کیوینی(۱۹۹۵) عواملی را که منجر به این رفتارهای انتقالی می شود را به هشت دسته طبقه بندی نمود: قیمت گذاری، عدم راحتی و ناسازگاری، شکست در ارائه خدمت اصلی، شکست در مواجهه با خدمت، پاسخگویی به شکست خدمت، رقابت، مشکلات اخلاقی و تغییرات غیرعمدی.

۲٫۲٫ بازاریابی درونی

۱٫۲٫۲٫تعاریف و رویکردهای بازاریابی درونی

بیش از ۲۵ سال پیش ، بازاریابی داخلی (IM) ابتدا بعنوان راه حلّی برای مشکل تحویل کیفیت سرویس بالا بصورت پیوسته توسط بری و دیگران ارائه شد . بهر حال ، علیرغم  ، ادبیات به سرعت روبه رشد بازاریابی داخلی ، سازمان های نسبتاً کمی این ایده را در عمل بکار می برند . یکی از مشکلات اصلی در این رابطه این است که یک ایده منفرد متحد الشکل درباره معنای بازاریابی داخلی وجود ندارد .گستره ای از معانی مرتبط با این ادبیات درباره اینکه بازاریابی داخلی واقعاً چیست و تصور می شود که چه کار می کند و چگونه آن کار را انجام می دهد و چه کسی تصور می کند که آنرا انجام می دهد وجود دارد . این تنوع تفاسیر درباره اینکه چه چیزی بازاریابی داخلی را تشکیل می دهد منجر به گستره متنوعی شد . که تحت چتر بازار یابی داخلی گروه بندی می شوند . این تنوع تفاسیر و تعاریف به نوبه خود منجر به دشواری هایی در پیاده سازی و اقتباس گسترده این ایده شده است . به طور مهمتر ، این مشکلات تناقضاتی را در سطح مفهومی با توجه به تعریف دامنه دقیق بازاریابی داخلی ایجاد کرده و تحقیقات معنا دار را درباره مفهوم آن دشوارتر می سازد .

به منظور اینکه بازاریابی داخلی به صورت موثر بعنوان پارادایمی از تغییر سازمانی مدیریت و پیاده سازی استراتژی ها عملیاتی شود تنویری در سطح تعریف لازم است . آنچه که لازم است ویژگی های دقیقی از فعالیتها لازم که می تواند بعنوان عناصر تشکیل دهنده بازار یابی داخلی در نظر گرفته شوند و فعالیتهای غیر لازم است . زیرا تعریف و طبقه بندی عناصر لازم بنیادین برای آنالیز بازاریابی است . هدف این بخش آزمودن ایده بازاریابی داخلی بصورت نقادانه و نگاه اجمالی به دامنه آن توسط ردیابی تحولات عمده از شکل گیری ایده آن تا کنون است . این امر تعریف و مجموعه ای از معیارهای عمده ای را که جنبه های ضروری یک برنامه بازرایابی داخلی هستند را فراهمی می آورد. مسائل مدیریتی ای که از تعریف ارائه شده بازاریابی داخلی ناشی می شوند نیز موردبحث قرار گرفته اند .

مراحل توسعه و تکامل ایده بازاریابی داخلی علیرغم آرایه ای از تفاسیر فوق الذکر ، یک آزمایش دقیق در طی ۲۵ ساله اخیر حاکی از وجود سه رشته بسیار نزدیک به هم از ایده بازاریابی داخلی است که موسوم به مرحله ( فاز ) انگیزه ، رضایت کارکنان  ، مرحله مشتری مداری و مرحله مدیریت تغییر یا پیاده سازی استراتژی هستند . تکامل این مراحل را در زیر توضیح می دهیم .

مرحله ۱: انگیزه و رضایت کارکنان

در مرحله اولیه توسعه ، اکثریت کار بازاریابی داخلی بر موضوع انگیزه و رضایت کارکنان متمرکز بود . دلیل اصلی ورای این موضوع این حقیقت بود که ریشه ایده بازاریابی داخلی در تلاشهایی برای بهبود کیفیت سرویس قرار داشت . چون افراد ماشین نیستند ، افراد تضادهایی را در کارایی وظایف خدماتی و بعنوان تغییر پذیری علل متعاقب در سطح کیفیت سرویس ارائه شده از خود نشان می دهند . مشکل ” تغیر پذیری ” بر تلاشهای سازمان در رساندن کارکنان به سطحی که بطور سازگار کیفیت سرویس بالایی را ارائه کنند است . اثرات کلی این امر فشار آوردن به موضوع رضایت و انگیره کارکنان است . از این نقطه شروع اهمیت رضایت کارکنان بعنوان یک پارامتر مهم که روی رضایت مشتری تاثیر می گذارد بعنوان یک فرضیه مطرح می شود .

به نظر می رسد که واژه بازاریابی داخلی ابتدائاً توسط بری و دیگران و سپس توسط جوج تامسون و دیگران و مورای  ۱۹۹۵ مطرح شد . حتی اگر واژه بازاریابی داخلی بطور مستقیم توسط آنان استفاده نشود . ایده بازاریابی داخلی در مقاله ساسر و آربیت ۱۹۷۶ وجود داشت . بهرحال ، این موضوع تا انتشار مقاله ابتدایی لئونارد بری ۱۹۸۶ که بازاریابی داخلی به را بصورت دیدن کارکنان بعنوان مشتریان داخلی دیدن کارها بعنوان محصولات داخلی ای که نیازهای این مشتریان داخلی را برآورده می کند درحالی که اهداف سازمان را مشخص می کند وجود نداشت سپس واژه وارد مدیریت عام شد.

مرحله ۲: جهت گیری مشتری

مرحله عمده ثانویه درتوسعه ایده بازاریابی داخلی تحت نظر کرینیسن کرونروس ۱۹۹۷ ، کسی که نقطه شروع نظریه او نگرانی به دلیل تماس کارکنان خدماتی در آنچه که” بازاریابی تعاملی ” نامیده شده ودر پاسخگویی به نیازهای مشتریان ضروری است . گرونروس خاطرنشان ساخت که نه تنها تعاملات خریدار – فروشنده تاثیر روی خرید و تکرار تصمیم گیری خرید دارند بلکه تعاملات خریدار – فروشنده یک فرصت بازاریابی را برای سازمان فراهم آورد .

رسیدن به مزیت این فرصتها اقتضاء می کند که پـرسنل مـشتری مدار و با ذهن مبتنی بر فـروش باشند . از این رو  هدف بازاریابی داخـلی از نـظر وی داشتن کـارکنان دارای انگیره و با هوش جلب مشتری است . در این دیدگاه ، کافی نیست که کارکنان انگیزه بهتر داشته باشند ( به مانند روش بریو پیروانش  ) ، اما آنها باید ذهنی مبتنی بر فروش داشته باشند . بعلاوه ، خدمات موثر نیاز به هماهنگی موثر بین تماس کارکنان و کارکنان پشتیبانی کننده دارد . گرونروس همچنین ایده بازرایابی داخلی را بعنوان ابزاری برای یکپارچه سازی کارکردهای مختلفی می بیند که برای روابط مشتری در شرکتهای خدماتی حیاتی اند .

گرونروس تعریف اصلی خود از بازاریابی داخلی را بعنوان روشی از انگیزش پرسنل به سوی هوشیاری در قبال مشتری و ذهن مبتنی بر فروش توسعه می دهد تا استفاده از فعالیتهای شبه بازاریابی را در این پیگیری و باز تعریف بازاریابی داخلی در برگیرد : با در نظر گرفتن اینکه بازار داخـلی سازمان از کـارکنان می تواند بطور بسیار موثری تحت تاثیر قرارگیرد و از این رو هوش مشتری مداری بازارمداری و ذهن مبتنی بر فروش را توسط یک روش داخلی شبه بازاریابی و استفاده از فعالیتهای شبه بازاریابی بصورت داخلی بر انگیزد.

مرحله ۳ : توسعه ایده بازاریابی داخلی – پیاده سازی


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم سازی و رویکرد ها و مدلهای بازاریابی درونی کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 15 شهریور 1396

  تحقیق ابعاد و دیدگاه های عدالت سازمانی    شامل  106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد ابعاد و دیدگاه های عدالت سازمانی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

   بخش اول : عدالت سازمانی

  ۲-۱-۱- مقدمه

  از دیرباز، اساسی ترین مسأله و مهم ترین آرمان آدمی، قسط و عدل بوده که هر اندیشمندی آن را مورد توجه و عنایت قرار داده است. عدالت فضیلتی است که تحول در جان آدمی و جوامع بشری منوط به آن است و بحث دربارۀ آن و نیز چگونگی تحقق و اجرای آن همیشه از ضروریات اولیه زندگی بشر محسوب می شده و شأنی از شئون فطری وعقل انسان است (یارمحمدیان، شفیع پور مطلق، فولادوند، ۱۳۹۲، ص۳). عدالت یک مفهوم چند وجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک  مفهوم  فلسفی و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه تفاوت هاست. مفهوم عدالت در سه حوزه مهم از معارف بشری به صورت مسأله ای اساسی و بنیادین همواره مورد توجه بوده است. درحوزه فلسفه و کلام  در وصف فعل ربوبی، درحوزه علم  اخلاق  در وصف فعل انسان  و در حوزه علوم اجتماعی عدالت در وصف قوانین و روابط اجتماعی انسان ها و به عنوان معیار سنجش روابط انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در تعالیم اسلامی عدالت اصلی تغییر ناپذیر و ارزشی بی بدیل است که سایر ارزش ها بر محور آن می چرخد و هدفی است که براهداف دیگر مقدم است. همچنین هنگام سنجش ارزش های دیگر باید آن را مقیاس قرار داد و هیچ  ارزش دیگری را جایگزین آن  نکرد ( ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۷، صص ۷- ۸). زیربنای بسیاری از اصول در اندیشه های اسلام، عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی است. قرآن کریم استقرار عدالت و گسترش آن را یکی از اهداف اساسی و فلسفه بعثت انبیاء ذکر کرده و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه آفرینش و نیکوترین خصلت انسان دانسته است. اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق است. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات . نه این است که آن چه دین گفت عدل است بلکه آن چه عدل است دین می گوید. علامه طباطبائی در تفسیر شریف المیزان ، اصولی مانند عدالت را مایه اصلاح ظروف اجتماعی و در نتیجه رستگاری و اصلاح افراد می داند،  زیرا به واسطه طبیعت مدنیّت انسان، سعادت هر شخصی مبتنی بر صلاح و اصلاح ظروف اجتماعی است که در آن زندگی می کند (اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۲).

  عدالت آن جا که به توحید یا معاد مربوط می شود  به هستی و آفرینش شکل خاصی می دهد نوعی جهان بینی است. آن جا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود ، یک مقیاس و معیار قانون شناسی است ، آن جا که به امامت و رهبری مربوط می شود  یک شایستگی است، آن جا که پای اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده شود یک مسئولیت است (قوامی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۸). هر چند مباحث اولیه در مورد عدالت توسط فلاسفه و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است اما اندیشمندان مدیریت این مفهوم را به عاریت گرفته اند. در منظر دانشمندان مدیریت عدالت در پیوندبا منفعت تعریف می شود، لذا همواره کارکرد عدالت را در نوع منفعت آن تعریف می کنند (خاشعی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۸).

  یکی از عرصه هایی که شعار عدالت می تواند شاخ و برگ فراوانی یافته و بسیاری از عرصه های دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد، عرصه سازمان و مدیریت است، چون آن که تقریباً تمامی ابعاد زندگی و تمدن انسان عصر ما در یک مجموعه سازمانی پیگیری شده و تحقق می یابد.(امامی، کوشا زاده، سلیمی ۱۳۸۷، ص ۱۰۴). بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است (سیدجوادین، فراحی، طاهری عطار، ۱۳۸۷، ص ۵۶ ). درحوزه سازمان و مدیریت، رد پای عدالت را در آثار و مستندات اولیه این رشته می توان مشاهده کرد. یک محقق به نام بارکلی (۲۰۰۵) با بررسی و تحلیل آثار «ماری پارکر فالت[۱]»  نشانه های عدالت را درآثار او در قالب مفاهیمی همچون «ادراک از عدالت» ، «چند بعدی بودن عدالت» ، «مقابله به مثل» و«خروجی مبتنی بر عملکرد» نمایش  می دهد. به اعتقاد اسکات، امروزه سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا ناشدنی زندگی بشر شده است. بشر امروزی از بدو تولد تا مرگ خود را درون سازمان می گذراند (اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷، صص ۲۰۲-۲۰۳).

  هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدف های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. این هدف ها و وظایف بسیار دشوارتر و پیچیده تر ازآنند که به وسیله یک فرد یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشد، از این روگردش امور زندگی وابسته به سازمان ها و پیشرفت وبقای جامعه، تابع کار و عملکرد مؤثر آنها است. مردم از طریق سازمان ها، کارها را مؤثرتر انجام می دهند و چگونگی عملکرد آن ها، کیفیت فعالیت های سازمان ها و در نتیجه چگونگی انجام امور وکارهای جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو بخش عمده ای از هدف استقرار عدالت اجتماعی،  با اجرای عدالت در سازمان ها تحقق می یابد (نادی، ازمان مشفقی، سیادت، ۱۳۹۲، ص ۲۱).

  عدالت و ادراک آن توسط کارکنان سازمان ها و نهادها از زمره متغیرهایی است که چیزی بیش از چهار دهه توجهات پژوهشی اندیشمندان و پژوهشگران مختلف را به خود جلب نموده است. حاصل این مجموعه تحقیقات، یافته ها و راهبردهای ارزنده ای است که از آن طریق مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی می توانند برای اثربخشی هر چه بیشتر درعرصه  فعالیت های خود ازآن ها استفاده کنند (گل پرور، نادی، ۱۳۸۸، ص۶۲).

  ۲-۱-۲- مفهوم لغوی عدالت

  عدالت یعنی دادگری کردن. جرجانی می گوید: عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است یا اجتناب از آنچه محذور است در دین . عدل به معنی داد، مقابل ستم و بیداد، امری بین افراط و تفریط است. عدالت و مساوات از ارزش هایی هستند که کلیه کردارهای فردی و اجتماعی و مادی و معنوی آن را شامل می شود و هرشخص با وجدان خواهان آن ها. عدالت یعنی قراردادن هر چیز درجای خود (حدادنیا، شهیدی، هاشمی، ۱۳۹۲، ص ۱۶۷).

  برای عدالت معانی فراوانی از زوایای گوناگون تعریف شده است که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

  دادن حق هر صاحب حق

  نهادن هر چیزی در جای خود

  موزون بودن (تعادل و تناسب و توازن)

  میانه روی بین افراط و تفریط (اعتدال)

  تساوی و نفی هرگونه تبعیض (تفاوت قائل نشدن میان افراد)

  رعایت استحقاق در افاضۀ وجود (عدل در تکوین)

  عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره (عدالت فردی و فقهی)

  برابری اجتماعی (قسط ، عدالت اجتماعی،  قضایی، سیاسی و اقتصادی)

  رعایت مفاسد و مصالح درقانونگذاری (عدل درتشریع)


  جهت دانلود متن کامل تحقیق ابعاد و دیدگاه های عدالت سازمانی کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 15 شهریور 1396

  تحقیق تصمیم گیری و رویکردهای تصمیم گیری    شامل  50 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تصمیم گیری و رویکردهای تصمیم گیری   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  – ۱ –  تصمیم گیری چیست؟

  آیا تصمیم گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنکه کار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود.

  بقول مدیر عامل شرکت جنرال موتورز “اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه کسی مبداء تصمیم بوده است. غالبا من نمی دانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته می شود ؟ من بخاطر نمی آورم که در یک جلسه کمیته ای بوده باشم و مسائل به رای گیری گذارده شود. معمولا یک نفر مسائل را خلاصه می نماید. دیگران با تکان دادن سر یا ابراز نظر خود به تدریج به اجماع می رسند”. اگرچه افلاطون روح انسانی را به ارابه ای تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکت می آید، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بها داده و از احساسات به عنوان بخشی که مانع خردورزی است یاد نموده اند.  در تصمیم گیری تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده است که انسان در تصمیمات خود –آنجا که سخن از نفع و ضرر است- کاملا عقلایی و بدور از احساسات عمل می نماید. اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سالهای اخیر نشان داده است که انسان در تصمیم گیری و رفتار خود از هر دو اسب استفاده می نماید.

  تحقیقاتی که گزارش آن در انجمن اقتصاد آمریکا در ژانویه ۲۰۰۵ مطرح گردیده است، حاکی از آن است که تکنولوژی جدید به انسان این امکان را داده است تا تصویر برداری تشدید شده بوسیله مغناطیس برای مشخص نمودن وظایف هر بخش از مغز نماید. این کار امکان ثبت لحظه ای فعالیت های مغز را می دهد. دانشمندان مدیریت و اقتصاد از دانشمندان پزشکی و روانشناسی خواسته اند که امکان اینکه بشود متوجه شد که کدام بخش از مغز کار تصمیم گیری را انجام می دهد را مد نظر قرار دهند.

  بعنوان مثال، ذهن بشری موضوع ارزش مورد انتظار در حوادث آینده در اقتصاد را مورد محاسبه قرار می دهد.

  اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می نماید، بستگی به آن دارد که آن فرد چگونه آینده را در نزد خود تصویر نموده و به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد چه مقدار وزن بدهد. ممکن است که شما ارزش مورد انتظار بیمه عمر را با اینکه کم است بیشتر مورد توجه قرار دهید، زمانی که فکر میکنید با احتمال زیاد قبل از بازنشستگی شما، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد نمود.

  تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل است، از جمله:

  الف – عوامل عقلایی:

  منظور، عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه، زمان، پیش بینی ها و غیره می باشد. یک تمایل عمومی وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم.

  ب –  عوامل روانشناختی:

  مشارکت انسان در پدیده تصمیمگیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت ، توانائی های او، تجربیات، درک، ارزشها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیمگیری می باشند.

  ج –  عوامل اجتماعی:

  موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می گذارد، از مسائل مهم تصمیمگیری است. توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می کاهد.

  د –  عوامل فرهنگی:

  محیط دارای لایه های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مطمح نظر قرار گیرد. این فرهنگها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزشها تاثیر می گذارند.(بابایی زکیلکی ،۱۳۷۹، ۲۰).

  ۲ – ۲ –   سطوح تصمیم گیری

  یک مدیر در طول روز اطلاعات زیادی به او می رسد. بصورت کلی می توان گفت که مدیر پس از اخذ این اطلاعات سه نوع تصمیم گیری می نماید. نوع اول که اغلب به نام تصمیمات استراتژیک خوانده می شود، تصمیمات مربوط به امور دراز مدتکهتوسط مدیران عالی رتبه اتخاذ می شود ، پیچیده است . اطلاعات مربوط به چنین تصمیماتی، عموما تعریف نشده، غیر مبتنی بر موارد از پیش تجربه شده، با منشا بیرون از سازمان، جمع آوری شده از طرق غیر رسمی می باشد  . نوع دوم از تصمیمات، اغلب به نام تصمیمات کنترلی مدیریت خوانده شده که توسط مدیران میانی اتخاذ می گردد. عموما اطلاعات دریافتی برای این نوع تصمیمات، با معیارهایی از قبیل استانداردهای سازمان و یا بودجه سنجیده می شود. اطلاعات مربوط به این نوع تصمیمات، غالبا متوجه داخل سازمان، کوتاه مدت، تاریخی و ساده تر است.  نوع سوم، تصمیمات عملیاتی است. این قبیل تصمیمات براحتی فرموله شده و سیستم های کامپیوتری نیز می توانندکار را راحت تر نمایند.(سعادت، ۱۳۷۲٫ ۴۸ – ۵۲ ).

  ۲ – ۳ –  درجه سختی  تصمیم گیری

  درجه سختی و راحتی کار تصمیم گیری به ۴ عامل بستگی دارد:

  الف –  اطلاعات:

  در برخی از تصمیم گیری ها، تمامی اطلاعات مربوط به مسئله موجود است. اما در برخی دیگر گرچه اطلاعات بالاخره در جایی وجود دارد، اما ما به لحاظ محدودیت در تجزیه و تحلیل آنها و یا نبود ابزار لازم بدانان دسترسی نداریم. هرچه که اطلاعات کمتر در دسترس باشد، تصمیم گیری مشکلتر است .

  ب –  نامعلومی :

  عموما در مسائل تصمیم گیری با پارامترهایی مواجه می شویم که اندازه، جهت و رفتار آنان برای ما کاملا معلوم نیست.

  بعنوان مثال برای ارائه یک کالای جدید به بازار، واقعا رفتار بازار و استقبال مشتریان برای ما مشخص نیست.

  ج –  منابع کمیاب:

  در اکثر اوقات و حتی با وجود اطلاعات مکفی و نبود نامعلومی، پدیده کمبود منابع نکته مهمی در تصمیم گیری است. وقتی که منابع برای تولید کمیاب است و ما با راه حل های رقابتی متعدد روبروئیم، در حقیقت ما با مشکل ارزشیابی هرکدام از منابع و سپس تصمیم گیری روبروئیم.

  د –  عوامل روانی :

  اکثر تصمیم گیری ها مشکل هستند بلحاظ آنکه عوامل روانی از قبیل ترس، قدرت، اضطراب و نگرانی نیز در این فرآیند سهیم هستندQuinn ;  ۱۹۸۰ ; ۱۳۴  ). )

  ۲ – ۴ –  انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

  با توجه به عوامل فوق، انواع تصمیم گیری بر مبنای درجه اطلاعات موجود در باره وقوع متغیرهای غیر قابل کنترل از آن، به قرار ذیل است:

  الف – تصمیم گیری در شرایط اطمینان :

  این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای موثر موجود در آن ثابت فرض شوند. بزبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم  را می داند. مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدلهای ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت ، مدلهای کلاسیک بهینه سازی ، کنترل موجودی ، مدل جایگزینی ، تخصیص کار ، برنامه ریزی خطی و مواردی از برنامه ریزی پویا است . (حاضر،.۱۳۷۴٫ ۴۲- ۴۶).

  ب – تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان :

  این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل و تصمیم گیری در شرائط ریسک تقسیم میگردد. تصمیم گیری در شرائط عدم اطمینان کامل برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل کنترل نیز می شود، لیکن اطلاعاتی از گذشته به منظور پیش بینی برای این متغیرها در دسترس نبوده و از اینرو محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممکن نیست. مدلسازی تصمیم گیری توسط ماتریس تصمیم گیری خواهد بود. دراین حالت تصمیم گیر به روش های شهودی و یا خلاق نیز مراجعه می نماید .  (امیدیان ، ۱۳۸۰،۶ -۱۸).


  جهت دانلود متن کامل  تحقیق تصمیم گیری و رویکردهای تصمیم گیری  کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 15 شهریور 1396

  تحقیق ویژگیهای شخصیت و ضرورت و اهمیت کارآفرینی    شامل  49 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ویژگیهای شخصیت و ضرورت و اهمیت کارآفرینی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  - شخصیت

  ۱-۱-۲- تعاریف شخصیت

  در روانشناسی و رفتار سازمانی شخصیت تعاریف مشخصی دارد، برخی از این تعاریف عبارتند از:

  شلدون[۱]: «شخصیت» سازمان پویایی از جنبه­های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی(شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است.

  مادای[۲]: «شخصیت» مجموعه پایدار از ویژگی­ها و گرایش­ها است که مشابهت و تفاوت­های رفتار روانشناختی افراد (افکار و احساسات و اعمال) را که دارای تداوم زمانی بوده و ممکن است بواسطه اقشارهای اجتماعی و زیست شناختی موقعیت‌های بلاواسطه شناخته شوند یا به آسانی درک نشوند، مشخص می­کند.

  فرگوسن[۳]: «شخصیت» الگویی از رفتار اجتماعی متقابل است. بنابراین شخصیت یک فرد مجموعه راه­هایی است که او نوعاً نسبت به دیگران واکنش نشان می­دهد یا با آنها تعامل می­کند.

  آتکینسون و هیلگارد[۴]: «شخصیت» عبارت است از الگوهای رفتار و شیوه­های تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین می­کند.

  گیلفورد [۵]: «شخصیت» الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی است. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

  ۲-۱-۲- ویژگی­های شخصیت از دیدگاه کارل گوستاویونگ

  کارل گوستاویونگ[۶] شخصیت را مرکب از چندین سیستم یا دستگاه روانی می­داند که ضمن مستقل بودن، در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. این سیستم­ها عبارتند از: من یا خود (ضمیر ناخودآگاه )، ناهشیاری فردی (ضمیر ناخود آگاه که قبلاً خودآگاه بوده­اند.) ناهشیاری جمعی(نوعی حافظه انسان که غیر قابل دسترسی است.) و صورت­های کهن ازلی الگوها (تجربه­ها و معلوماتی که در طول تاریخ بشری از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است مثل میل انسان به جاودانگی.)

  یونگ برای انسان­ها، برحسب آنکه بیشتر متوجه عالم درون باشند یا عالم بیرون، دو نسخ شخصیتی قائل است یعنی انسان­ها را به دو گروه کلی متمایز می­کند:

  ۱٫افراد درون­گرا [۷]

  ۲٫افراد برون­گرا[۸]

  در تعریف برون­گرایی و درون­گرایی یونگ می­گوید: وقتی توجه به امور و اشیای خارجی چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی صرفاً معلول مناسبات امور و عوامل بیرونی باشد و نه حاصل ارزیابی ذهنی، این حالت برون­گرایی خوانده می­شود. برعکس شخص درون­گرا غالباً متوجه عوامل درونی و ذهنی است و زیر نفوذ این عوامل قرار دارد تردیدی نیست که او شرایط و اوضاع و احوال  بیرونی را می­بیند اما عوامل و عناصر ذهنی در او برتری و مزیت دارند و حاکم بر احوال و رفتار او هستند. (کریمی،یوسف،۱۳۷۶،۸۲)

  ۳-۱-۲- ویژگی­های شخصیت از دیدگاه کاتل

  از آنجا که (کاتل[۹]) شخصیت را چیزی که اجازه پیش­بینی رفتار شخص را در اوضاع و احوال معین به ما  می­دهد، تعریف کرده است، او معتقد است تعریف دقیق شخصیت مستلزم آن است که پژوهشگر قبلاً مفاهیمی را که در مطالعه رفتار، قصد بکارگیری آنها رادارد به روشنی مشخص سازد، به همین منظور خود او مفاهیمی را که سازنده  شخصیت هستند را مشخص و تعریف کرده است.

  کاتل ویژگی­های شخصیتی را به سه گونه طبقه بندی کرده است:

  طبقه‌بندی اول: صفات یا ویژگی­ها سه گونه­اند صفات منشی که نشان دهنده سرعت و قوت برانگیختگی هستند و صفات تحریکی که شخص را به سوی هدفی به حرکت وا می­دارند و صفات توانشی که نمایانگر زیرکی، مهارت و زبردستی هستند.

  طبقه‌بندی دوم: ویژگی­های شخصیتی دو دسته اند: ویژگی­های عام و ویژگی­های خاص. ویژگی­های عام، ویژگی­هایی هستند که میان همه افراد آدمی یا لااقل میان همه افراد یک جامعه مشترک هستند. ویژگی­های خاص ویژگی­هایی هستند که اختصاص به یک فرد معین دارند و وجه تمیز او از افراد دیگر هستند.

  طبقه بندی سوم: ویژگی­های شخصیتی دو دسته اند: صفات روساختی[۱۰] و صفات پایه[۱۱]. ویژگی­های روساختی، دسته­ای از رویدادهای رفتاری هستند که آشکار و ظاهری هستند و توصیف پذیری آنها بسیار کم است مانند صمیمی، بشاش، دست و دلباز و پرحرف بودن. صفات پایه در حقیقت منبع و سرچشمه صفات روساختی و علت­های واقعی رفتار آدمی هستند. صفات پایه بادوام اند و شناخت آنها برای مطالعه شخصیت ضرورت اساسی دارد. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

   

  ۴-۱-۲-ویژگی شخصیتی از دیدگاه اچ ،جی، آیزنگ

  آیزنگ[۱۲] پژوهش­های خود را برای بررسی نمونه­ها، انواع شخصیت و ویژگی­های شخصیتی متمرکز کرده است نظریه او مبتنی بر نظریه جالینوس، حکیم یونان باستانی است که آدمیان را در یکی از چهار گروه صفراوی، سوداوی، دموی و بلغمی قرار می­داد(نظریه سرشت). دو مزاج صفراوی و سوداوی با دو مزاج دیگر یعنی دموی و بلغمی مخالف هستند و حالت­های روان نژندی دارند در حالیکه دو مزاج دیگر نشانه رفتارهایی هستند که دارای ثبات  بیشتری بوده و شدت هیجان­ها در آنها کمتر است.

  نکته دیگر اینکه مزاج­های صفراوی و دموی ویژگی­های مشترکی دارند که می­توان آنها را با برون­گرایی توصیف کرد همچنین سوداوی­ها و بلغمی­ها نیز دارای ویژگی­های مشترکی مطابق با ویژگی­های درون­گرایی هستند. آیزنگ تأکید بر این نکته دارد که هیچ یک از افراد جامعه بطور خالص متعلق به یکی از مزاج­های چهارگانه نیست بلکه ترکیبی از ویژگی­های مزاج­های مختلف را دارا است این نظریه تقریباً پذیرش جهانی یافته است. (کریمی،یوسف،۱۳۷۶)

  ۵-۱-۲-ویژگی شخصیتی از دیدگاه جولیان راتر

  جولیان راتر[۱۳] محقق و روانشناس آمریکایی معتقد است یکی از وجوه قابل مطالعه شخصیت بررسی کانون کنترل[۱۴] است به نظر او افراد از دیدگاه کانون کنترل یا بیرونی هستند یا درونی.

  افرادی که از نظر کانون کنترل بیرونی هستند دارای تصور فقدان کنترل بر سرنوشت خود بوده و معتقدند که آنچه برآنان می­گذرد، حاصل عوامل بیرونی چون شانس، سرنوشت، دیگران و نظایر آنهاست. به عبارت دیگر خود در جریان زندگی خود نقش فعال ندارند.

  افراد دارای کنترل درونی خود را حاکم بر سرنوشت خود می­دانند و مسئولیت موفقیت­ها و شکست­های خود را به گردن می­گیرند. درون­گرایان در جریان رفتارها بیشتر حالت مسلط و فعال دارند در حالیکه بیرونی­ها حالت منفعل و بیشتر غیر فعال از خود نشان می­دهند. کانون کنترل درونی با واقع بینی، شناخت و منطقی بودن همراه است در حالیکه کانون کنترل بیرونی، احساساتی بودن، عدم شناخت و غیر منطقی بودن در برابر  حوادث و رویدادها یا علل رفتارها را به همراه دارد. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

  مکان کنترل افراد تأثیر زیادی بر رفتار آنها خواهد داشت. اشخاص با مکان کنترل بیرونی که معتقدند رفتارها یا مهارت‌های آنها در تقویت­هایی که دریافت می­کنند اثری ندارد، در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده‌ای نمی­بینند. آنان به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند.

  کسانی که دارای جهت­گیری درونی هستند، معتقدند که کنترل کاملی بر زندگی خود دارند و مطابق با همین باور رفتار می­کنند. تحقیقات نشان داده است که آنان در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل می­کنند، کمتر تحت تأثیر کوشش­های دیگران قرار دارند، ارزش والاتری برای مهارتها و پیشرفتهای شخصی خود قائل هستند و نسبت به نشانه‌های محیطی که می­توانند برای هدایت رفتار خود بکار ببرند، هوشیارترند. به علاوه، افراد دارای مکان کنترل درونی، در مقایسه با افراد دارای مکان کنترل بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود، آمادگی بیشتری دارند. همچنین شواهدی در دست است که نشان می­دهد که افراد دارای مکان کنترل درونی ممکن از بهداشت روانی بهتری برخوردار باشند.(شولتز،۱۳۸۹، ۵۴۲)

  مطالعات بسیاری نمرات درونی­ها و بیرونی­ها مبتنی بر پرسشنامه راتر را به متغیرهای دیگر ربط داده و تفاوت­های معنی داری بین این دو گروه گزارش داده­اند. هرش و شیبل[۱۵] پی بردند که درونی­ها از نظر استیلا جامعه­پذیری، کارایی فکری، شکیبائی، تأثیر خوب و مقیاس­های تندرستی مبتنی بر فهرست روانی کالیفرنیا برتر از بیرونی­ها بودند. آنها همچنین پی بردند که درونی­ها در پاسخ به چک لیست صفت، خود را تحمل پذیرتر از بیرونی ها، موفق، جسور، مستقل، موثر، توانمند و زبردست توصیف می­کنند.

  استریکلند[۱۶] پی برد که درونی­ها بیشتر از سرنخ­ها به نتایج توجه می­کنند، بیشتر یافته­های ارائه شده مناسب را حفظ کرده، از سرنخ‌ها آگاهی بیشتری دارند و در برابر تلقین‌ها پایداری می­کنند.

  مرکر و کنل[۱۷] چنین تصور داشتند که وقتی شخصی دارای ویژگی کنترل درونی است، هویت را عامل اولیه برآیند اعمالش می­داند درحالیکه اگر شخص دارای ویژگی کنترل بیرونی باشد تقویت را برآیند نیروهای خارجی همچون خوش اقبالی، سرنوشت، شانس و یا این نیروها می­داند. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

  بررسی­ها نشان داده­اند که کودکان همزمان با رشد خود، جهت­گیری درونی پیدا می­کنند؛  و اینکه اکثر دانشجویان دانشگاه­ها دارای جهت­گیری درونی هستند، و اینکه کنترل درونی از اواخر نوجوانی تا میانسالی افزایش می­یابد و تا سنین پیری در همان سطح باقی می­ماند. بیرونی بودن در زنان پس از طلاق افزایش می­یابد و بعد از مدتی به درونی بودن بر می­گردد. به طور کلی، افراد طبقه پایین اجتماع و کسانی که جزء گروه­های اقلیت هستند دارای جهت­گیری بیرونی هستند با این باور که آنان بر روی رویدادها یا نیروهای موجود در زندگی خود کنترل ندارند یا کنترل کمی دارند.


  جهت دانلود متن کامل تحقیق ویژگیهای شخصیت و ضرورت و اهمیت کارآفرینی کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 15 شهریور 1396

  تحقیق مدیریت دانش و تاریخچه سیستم اطلاعات درسازمان   شامل  61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مدیریت دانش و تاریخچه سیستم اطلاعات درسازمان   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  بخش اول: مدیریت دانش

  ۲-۱-۱- مدیریت دانش

  دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن ۲۱ است. پژوهشگران و متخصصان تلاش می کنند دریابند، چگونه منابع دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیت رقابتی از آن استفاده کرد. بنابر این قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرح های مدیریت دانش ، سازمان ها نیازمند ارزیابی زیر سیستم های سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهمترین و بهترین راهبرد مدیریت دانش را برای خود شناسایی کنند.

  مدیریت دانش امر جدیدی نیست، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش، برای درک گذشته و پیش بینی آینده، می نمودند. در
  محیط های تجاری پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و مدیریت دانش به وجود آورده است(۵).

  در سالهای اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالبترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همواره با سایر مباحث عرصه مدیریت، گسترده­تر میشود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارتهایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموما به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند، یاری
  می­رساند(۶).

  از آنجا که مدیریت دانش ریشه هایی در سیستمهای خبره، یادگیری سازمانی و نوآوری دارد، به خودی خود ایده جدیدی نیست. مدیران موفق همیشه از سرمایه های فکری بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده اند. اما این تلاشها، سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش  به دست آمده به طور مناسب، برای حداکثر منافع سازمان، به اشتراک گذاشته شده و توزیع گردد، در حالیکه، دانش و سرمایه فکری پایه و اساس شایستگی های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر میباشد. دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیتهای ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاری برای عملی ساختن فرصت های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند. زیرا برای شرکت ها دیگر امکان پذیر نیست که با انجام سریعتر و بهتر کارها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، بلکه مزیت رقابتی هنگامی امکان پذیرمیشود که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید توسط دیگران نباشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد . سازمان ها باید به همه امور توجه داشته باشند، زیرامدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان، در کل سازمان عمل می کند و ابزارپیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود(۶).

  ۲-۱-۲- داده ها ، اطلاعات  و دانش

  سیستم به مجموعه ای ازاجزاء گفته می شود که به منظور رسیدن به یک هدف مشترک باهم کارمی کنند.کونتز،سیستم را اینگونه تعریف می کند:مجموعه ای ازعناصر مرتبط و وابسته به یکدیگر که کل واحدی راتشکیل می دهند.

  اطلاعات ، دانش شخص رادرزمینه مورد نظرش افزایش می­دهد.داشتن اطلاعات بیشتر، از تردید و بی اطمینانی یک مدیر نسبت به احتمال وقوع یک رخداد می کاهد.داده ها، بازگوکننده حقایقی در مورد پدیده ها هستند، زیربنای کلیه اطلاعات راشکل می دهند. اگرچه کلیه اطلاعات مبتنی برداده­ها هستند ولی هرداده­ای نمی تواند مبنای اطلاعات مفید و قابل استفاده قرار گیرد.فقط داده های مرتبط بانیاز های مدیریت درهر زمان است که فایده دارد.

  داده ها پس ازپردازش به صورتی که دارای معنی ومفهوم باشند، تبدیل به اطلاعات می­شوند.پردازش داده ها ممکن است شامل آمیختن حقایق یا قربال کردن جزییات نامربوط آنها باشد .به عبارت دیگر،اطلاعات درواقع داده های تغییر شکل یافته هستند که معنی یا آگاهی ومعرفت خاصی را ابلاغ می کنند. بنابراین اطلاعات به دانش شخص درمورد یک پدیده می افزاید وبه اوچیزی می دهد که قبلا ازآن اطلاعی نداشته ویا نمی توانست آن راپیش بینی کند.(۷).

  در حالی که داده ها مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است؛ اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام و صحیح می باشد (۳۲). دانش  اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجرا میباشد.

  اگرچه دادهها، اطلاعات و دانش، همگی به عنوان دارایی های سازمان تلقی می شوند، دانش سطح اهمیت بالاتری را نسبت به داده و اطلاعات داراست . دانش، مفاهیم را منتقل می کند،بنابراین علی رغم زودگذر بودن، ارزشمندتر است . به نظر هولساپل دانش، دارای مشخصاتی به شرح زیر است که آن را از دیگر دارای های سازمان، متمایز میکند:

  قدرت خار ق العاده و بازدهی فزاینده: دانش، مشمول قانون بازدهی نزولی نیست. زمانی که ازآن استفاده میشود، مقدار آن کم نمیشود. مصرف کنندگان میتوانند مواردی را به آن اضافه کنند، بنابراین ارزش آن افزایش مییابد.

  پراکندگی، تراوش و لزوم به روز بودن: دانش همزمان با رشد، شاخه شاخه شده و به اجزائی تقسیم میگردد. دانش پویاست و در واقع، اطلاعات کاربردی است. بنابراین سازمان باید پیوسته،پایگاه دانش خود را بهروز کند تا بتواند آن را به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی، حفاظت نماید.

  ا رزش نامعلوم: تخمین تأثیر سرمایه گذاری در دانش به علت وجود جنبه های ناملموس بسیارمشکل است.

  ارزش نامعلوم به اشتراک گذاری: به طور مشابه، تخمین ارزش اشتراک دانش یا حتی اینکه چه کسی بیشتر از آن نفع میبرد، دشوار است.

  وابستگی به زمان: مطلوبیت و اعتبار دانش ممکن است با زمان تغییر کند، بنابراین فوریت، قدمت، زوال پذیری و ناپایداری دانش، از ویژگیهای مهم آن هستند.(۳۲)

  ۲-۱-۳- دانش مستتر و آشکار:

  پولانی اولین کسی بود که دانش عینی و ضمنی سا زمان را تعریف کرده و بین آنها تفاوت قائل شد .دانش عینی  ، دانشی است ملموس ، عقلانی و فنی (دادهها ، سیاست ها ، رویه ها ، نرم افزارها، مستندات و غیره).دانش ضمنی  معمولا در دامنۀ یادگیری ذهنی ، ادراکی و تجربی است ؛ بسیار شخصی بوده و رسمی کردن آن دشوار است(۳۳)

  دانش عینی، شامل سیاست ها ، راهنماهای رویه­ ها ، گزارش های دولتی ، گزارش ها، طرح ها ،تولیدات، استراتژی ها ، اهداف ، مأموریت و مزایای رقابتی شرکت و زیرساخت فناوری اطلاعات است. این دانش به صورتی تدوین شده است که می تواند بین افراد توزیع گشته یا بدون نیاز به دخالت افراد ، تبدیل به یک فرایند یا استراتژی شود . رابطۀ ساده ای بین تدوین دانش و هزینه انتقال آن وجود دارد . هر چه دانش عینی تر شود ، با هزینه کمتری انتقال داده می شود (۳۴)

  دانش عینی، دانش سیال  نیز نامیده میشود زیر پس از مستند شدن ، به راحتی می تواند از دست افراد، مستندات یا سازمانها جدا شود.

  دانش ضمنی، مجموعه ای از تجربیات ، نقشه های ذهنی ، بینش ، فراست، تخصص، اطلاعات ،رموز تجاری ، مجموعه های مهارتی ، درک و آموخته های یک سازمان و فرهنگ سازمانی که تجربیات گذشته و حال افراد ، فرایندها و ارزشهای سازمان ر ا در خود نهفته است ، می باشد.

  دانش ضمنی که با عنوان دانش نهفته نیز شناخته می شود،معمولا یا در ذهن افراد قرار می گیرد یا در تعاملات گروهی داخل یک بخش یا شعبه سازمان ، جای دارد.(۳۵) دانش ضمنی ، معمولا سطوح بالای تخصص یا مهارت را در بر می گیرد . معمولا انتقال آن کند و پر هزینه است و ممکن است با موارد مبهم ، مخدوش گردد (۸). دانش مستتر ، دانش مانا  نیز نامیده می شود زیر ا جد اکردن آن از منبع اش، نسبتا دشوار است.


  جهت دانلود متن کامل تحقیق مدیریت دانش و تاریخچه سیستم اطلاعات درسازمان کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • یکشنبه 5 شهریور 1396

  تحقیق مفهوم تقریب مذاهب اسلامی و ظرفیت و چالش های آن   شامل  29 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفهوم تقریب مذاهب اسلامی و ظرفیت و چالش های آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  مفهوم تقریب مذاهب اسلامی؛

  یکی از چالش ها و بحران های پیش روی تقریب مذاهب إسلامی، إبهام در معنی و مفهوم تقریب مذاهب إسلامی است. برای شناخت تقریب و أهمیت و ضرورت آن ابتدا لازم است مفهومی روشن از تقریب ارائه شود. کسانی که به مواضع ضد تقریبی شان شهرت یافته اند، ای بسا از مفهوم و معنی تقریب غفلت نموده اند و تقریب را دست شستن از ارزشهای دینی پنداشته اند. قبل از پرداختن به مفاهیم تقریب مذاهب، ابتدا به پیشینه تقریب اشاره می نماییم و سپس به مباحث و مفاهیم تقریب مذاهب إسلامی خواهیم پرداخت.

  پیشینه تقریب؛

  بی شک پیشینه وحدت إسلامی به مانند یک دغدغه‌ی دینی را باید در کلام قرآن و عصر حضور پیامبر گرامی إسلام جستجو کرد. خداوند متعال می فرماید همانا مومنین، برادر یکدیگرند، بین آنها اصلاح کنید و از خدا بترسید شاید که مورد رحمت قرار گیرید.[۱]

  همانا پیامبر گرامی إسلام بعد از استقرار در مدینه برای نشان دادن اهمیت وحدت و الفت میان مسلمانان، برادری میان ایشان جاری ساخت و عقد اخوت و برادری در بین مسلمانان اجرا نمود.[۲] پیامبر گرامی إسلام همان گونه که در طول عمر شریف خویش بر یکپارچگی أمت إسلام تأکید می فرمودند، در واپسین حج شان نیز، خطاب به پیروان شان برادری و یکپارچگی را متذکر شدند و فرمودند: مسلمانان با هم برادرند و خون هایشان از نظر ارزش و اعتبار مساوی هم هستند و خون هیچ شخصی از دیگری ارزشمندتر نیست.[۳]

  بعد از رحلت پیامبر گرامی إسلام و بروز اختلافات در مسأله خلافت و جانشینی پیامبر و فراهم شدن بستر مناسب برای سوء استفاده دشمنان، امام علی بود که برای حفظ همبستگی و وحدت أمت إسلامی تلاش کرد و حتی برای تحقق این آرمان بزرگ، از خلافت سیاسی جامعه إسلامی چشم پوشید. آنگاه که فرمود: به خدا سوگند، اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت کفر و تباهی دین نبود، رفتار ما با آنان به گونه دیگر بود.[۴]

  پیشینه وحدت إسلامی به زمان حیات رسول گرامی إسلام و امام علی بر می گردد، این بزرگواران در تمام لحظه های حیات با برکت خویش از هیچ فرصتی برای تبیین أهمیت یکپارچگی أمت إسلام دریغ نکرده و همواره پیروان مکتب إسلام را به إتحاد و یکدلی دعوت نموده اند.

  امامان شیعه نیز همواره بر تقریب مذاهب و وحدت إسلامی تأکید داشتند. ایشان برای برقراری أخوت إسلامی و ایجاد همدلی و تقریب مذهبی در بین مسلمانان، همیشه در مراسم و مناسک عبادی – اجتماعی که نوعاً از سوی مخالفان برگزار می شد، شرکت می کردند و بار ها شیعیان را به حضور و شرکت در آن و همگامی با دیگر مسلمانان سفارش می کردند.[۵]

  در روایتی از امام صادق آمده است: هر کس با آنها (مخالفین) در صف اول جماعت، نماز بخواند مثل کسی است که با رسول خدا در صف اول جماعت، نماز خوانده است.[۶]

  روایتی از امام کاظم که می فرماید امام حسن و امام حسین پشت سر مروان بن حکم نماز می خوانده اند،[۷] سیره و إهتمام اهل بیت در تحقق وحدت أمت إسلام را آشکار می سازد.

  این قبیل دستورات را اگر هم «حکم اولی» ندانیم و «تقیه» به شمار آوریم باز هم می توان گفت که از باب تقیه مداراتی بوده است.[۸]

  بعد از عصر ائمه وحدت إسلامی در بُعد علمى و فرهنگى و عقایدى از قرن سوم و بعد از آن توسط عالمان و اندیشمندان شیعه و سنی دنبال شده است.

  اندیشمندان و عالمان مسلمان در اواخر قون سوم و بعد از آن، أهمیت این مسأله را درک کرده و بر آن تأکید زیاد داشته‏اند و در پدیدار شدن این امر با موانع زیادى که در بین بود، از هیچ کوششى دریغ نکرده‏اند. شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى، علامه حلى، شهید اول، شهید دوم، سید جمال الدین اسدآبادى، سید محسن امین، سید عبد الحسین شرف الدین،سید حسین بروجردى، امام خمینى و مقام معظم رهبری و شیخ محمد علی تسخیری و عالمان و فقیهان اهل سنت چون مصطفى عبد الرزاق، مصطفى مراغى، محمد على علوبه، حاج امین حسینى، شیخ حسن البنا، محى الدین قلیبى، شیخ عبد الفتاح مرغینانى، على بن اسماعیل، علامه کواکبى، علامه محمد مدنى، عبد المجید سلیم، عبد الحلیم محمود و شیخ محمود شلتوت و نیز غیر ایشان که بیان آن از حوصله این نوشتار خارج است.[۹]

  اولین کسی که اندیشه وحدت إسلامی را با عنوان تقریب مذاهب إسلامی مطرح کرد، شیخ محمد تقی قمی بود که در سال ۱۳۶۴ه.ش با همکاری و هم فکری برخی اندیشمندان مصری، دارالتقریب بین المذاهب الإسلامیه را در قاهره به عنوان مرکز و موسسه مباحث تقریبی خود برگزیدند و از همان مرکز به انتشار مجله «رساله الإسلام» پرداختند.[۱۰]

  تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الإسلامیه مهمترین اقدام در راه تقریب علمی بود. دارالتقریب محل اجتماع اندیشمندان و علمای شیعه و سنی بود. کسانی که در دارالتقریب گردهم می آمدند عبارت بودند از: محمدعلی علوبه پاشا (دانشمندی که بعدها به ریاست جمعیت بر گزیده شد)، شیخ عبدالمجید سلیم (رئیس هیئت فتوای دانشگاه الازهر)، حاج امین حسینی (مفتی اعظم فلسطین)، شیخ محمدعبداللطیف (مفتی وزارت اوقاف)، شیخ محمدعبدالفتاح عنانی (رئیس مذهب مالکی)، شیخ محمود شلتوت (عضو هیئت کبارالعلماء حنفی )، حسن البَنّا (رهبر جمعیت اخوان المسلمین)، قاضی محمدبن عبداللّه امری (نماینده شیعه زیدیه یمن) و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء و سید هبه الدین شهرستانی و سید عبدالحسین شرف الدین (از علمای نامدار شیعه).[۱۱]

  مفهوم تقریب مذاهب إسلامی؛

  تقریب إسم مصدر[۱۲] به معنای نزدیک کردن و نزدیک گردانیدن آمده است.[۱۳]

  مقصود از عنوان تقریب مذاهب إسلامی، تقریب پیروان مذاهب إسلامی چرا که تقریب دو مذهب بدون در نظر گرفتن أتباع مذهب معقول نخواهد بود. تقریب مذاهب إسلامى، تقریب بین اتباع مذاهب، از راه بحثهاى علمى، کلامى، تفسیرى، حدیثى، اصولى و فقهى است و تقریب حقیقی با اجتماع عالمان و اندیشمندان مذاهب إسلامی برای طرح مسایل نظرى اجتهادى در فضای سالم و به دور از تعصبات، امکان پذیر است. اجتماع علما و اندیشمندان براى دستیابى به حقایق و واقعیت هاى إسلام و هم چنین درک و فهم رسالت أمت إسلام در جهان معاصر، جهت بهره مندی پیروان مذاهب می باشد.


  جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم تقریب مذاهب اسلامی و ظرفیت و چالش های آن کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • یکشنبه 5 شهریور 1396

  تحقیق نگاهی به سیر شکل‏ گیری سینمای معنویت‏گرا در تاریخ سینما  شامل  64 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   نگاهی به سیر شکل‏ گیری سینمای معنویت‏گرا در تاریخ سینما  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  ۱-۱-  نگاهی به سیر شکل‏ گیری سینمای معنویت‏ گرا در تاریخ سینما

  نخستین فیلم‏هایی که در اواخر قرن نوزدهم امکان پخش عمومی یافتند، عمدتاً تصاویری از امور واقعی بودند که پیشگامان سینمای مستند و غیرداستانی امروز محسوب می شوند. با آغاز قرن بیستم و هنگامی که این تصاویر واقعی جای خود را به فیلم‏های داستانی می دهند، به تدریج عواطف مذهبی به گونه ای آگاهانه تر و حساب شده تر برانگیخته می شوند.

  داستان‏های مسیحی و مذهبی به سینما مشروعیتی می بخشیدند که تهیه کنندگان به دلایل تجاری و ایدئولوژیک، به شدت مشتاق به دست آوردنش بودند. داستان‏های مذهبی در پس زمینه‏های ملی گوناگون، به همراه اقتباس هایی که از آثار معتبر ادبی و نمایشی صورت می گرفت، برای ارتقای چهره و جایگاه رسانه ای سینما مورد استفاده قرار می گرفتند.

  بیان اصیل دین در سینما بی نهایت نادر است و در سطحی گسترده و به طور مشخص با بزرگترین دستاورهای سینما به عنوان یک هنر تصادم و همراهی دارد. از سوی دیگر از دورانهای اولیه سینما ارائه موضوعات دینی بخشی از پیشه فیلم سازی را به خود اختصاص داده است.

  تولیداتی مانند “یهودای بتولیا” (۱۹۱۴) و “تعصب” (۱۹۱۶) هر دو ساخته “دیوید وارک گریفیث” و “تمدن” (۱۹۱۶) ساخته “تامس اینس” اگر چه بازتابی از اسلاف ایتالیایی خود بودند و از بسیاری جهات، بلند پروازی ها و اعتماد به نفس سینمایی این آثار را گسترش دادند اما زمینه ساز گرایشات نهفته دینی و مسیحی در فیلم نیز بود که ادامه یافت و به گونه ای استعاری دامنه آن به زمان حال نیز رسیده است؛ هر دو فیلم اشاره شده، پس‏زمینه و احساسات مذهبی را برای بیان گرایش‏های ضد جنگ خود مورد استفاده قرار می دهند و از نوعی سیاست انزواطلبانه جانبداری می کنند و تا آنجا پیش می روند که ظهور مجدد مسیح را برای تأیید مواضع و جمع بندی روایی خود به تصویر می کشند.[۱]

  تعصب به عنوان اثری از سینمای پرشکوه، هم در مضمون و هم در قالب، شدیداً بر تاریخ این هنر مؤثر بوده است، گرچه خود فیلم از نظر تجاری یک فاجعه بود. گریفیث با انتقادات وارد آمده بر فیلم جنجالی و نژادگرایانه اش به نام “تولد یک ملت” تحریک شد و برای دفاع از این فیلم، مجموعه ای از موضوعات دینی و مذهبی را به کار گرفت و این عمل اغلب با مبالغه و احساسات و هیجان انجام شد.

  گریفیث هویت اصلی دین اصیل را عشق و تساهل می دانست. اپیزود مربوط به بابل (در فیلم تعصب) که در آن یک کشیش سست باور متعصب یک بابلی را به سبب این که شاه، آئینی مربوط به عشق دیونیزوسی وضع کرده، تسلیم حکومت می کند؛ مضون فیلم را به چیزی فراتر از زمینه منحصراً مسیحی و والای آن ارتقاء می دهد. این رویکرد از اولین گام های سینما برای ارائه چیزی معنوی و فراتر از مضامین تاریخی یا ظواهر دین بود. چیزی که به مخاطب تلنگر هایی درون گرایانه برای تأمل در روح کلی معنویت بزند.[۲]

  فیلم‏های دهه‏های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نمونه سینمایی مذهبی است که ریشه در اخلاقیات ویکتوریایی و فیلم‏های اولیه گریفیث (۱۹۱۳-۱۹۰۸) داشتند – برای نمونه بسیاری از فیلم‏های “مری پیکفورد” از جمله “بابا لنگ دراز” (۱۹۱۹)، “پولیانا”(۱۹۲۰)، “آنی رونی کوچولو”(۱۹۲۵)، “گنجشک ها”(۱۹۲۶) و هم چنین “راه دور شرق”(۱۹۲۰) اثر “گریفیث” و “دیوید تحمل پذیر”(۱۹۲۱) ساخته “هنری کینگ” نمونه‏های خوبی از آن‏ها محسوب می شوند- این فیلم ها موجودیتی به لحاظ تجاری محافظه کار، به لحاظ ایدئولوژیک سازشکار و همرنگ جماعت داشتند که به جانبداری از فضایل متعارف یا افشای پلیدی های رایج به واسطه قصه‏های معاصری می پرداختند که اغلب زیبا و تأثیرگذار و گاه مایه دلزدگی بودند.

  این فیلم‏های مذهبی به شدت در معرض لغزش به ورطه ملودرام (یا به عبارت دیگر، نگاه سیاه و سفید به خوب و بد، خیر و شر) و ارائه راه حل های (ظاهراً) سهل الوصول، بی توجه به حساسیت های اجتماعی یا پیچیدگی های سیاسی بودند. در عین حال این آثار، صاحب فضیلت هایی نیز هستند که گذشت زمان موجب تحت الشعاع قرار گرفتن‏شان شده است. فیلم‏های مذهبی هالیوود در دوران صامت با وجود تمامی کمبودهایشان، صاحب جوهره، ظرافت و حتی عمق عاطفی بیشتر از چیزی هستند که امروز به آن‏ها نسبت داده می شود.

  رویکرد سینمای هنری و طبیعت شخصی این نوع سینما، آشکارا در تضاد با صنعتی سازی و تولید انبوه قرار دارد و این امر در نگاه این نوع سینما به مذهب نیز به چشم می خورد. دراین داستان‏ها تعالی نه از خلال کشمکش های منفرد، بلکه اغلب از طرق مقابله با قواعد نهادی (کلیسایی) به دست می آید. از این رو فیلم های این دوران گرایشات طرد کننده و مقابله جویانه با دین را در خود دارند .

  در سینمای دهه‏های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شوروی نیز شاهد بیان نوعی ایمان و هم چنین طرد جزمیت ها و روش‏های مسیحی و سرمایه داری هستیم که البته با ادعاها و تبلیغ دکترین مارکسیسم- لنینیسم همراه است. در فیلم‏های دوره نازی ها که در ستایش و اثبات پیشوا و سرزمین پدری ساخته شده، شاهد نوعی ایمان و اعتقاد محکم هستیم که اغلب با نوعی زورگویی و فشار(دولتی) همراه است.[۳]

  “آیزنشتاین” در روایت ضد نازی خود یعنی فیلم “الکساندر نوسکی”، (۱۹۳۸) دشمن را همچون شوالیه‏های آلمانی‏ای تصویر می کند که به نام مسیحیت، غلبه و نابودی را به ارمغان می آورند. “ژیگاورتوف” در فیلم “شور و اشتیاق” (۱۹۳۱) تصویر زنان و مردان پیری را که مشغول دعا کردن و صلیب کشیدن هستند، با افراد مستی که تلوتلو می خورند برشهای متوالی می دهد تا این دو را به عنوان دو چهره از “بیماری اجتماعی” با هم ارتباط دهد.[۴]

  سینمای ژاپن نیز دچار نوعی دین باوری و تا حدودی آمیختگی با مذهب در سال های انتهایی حکومت میجی می شود که در حقیقت بازتابی از مذهب غالب و مورد وثوق، یعنی شینتوییسم و تقدیس آن از امپراتور و ناسیونالیسم نظامی است.

  در این حقایق قابل نمایش، خطر کاریکاتورهای مذهبی و فرهنگی نهفته است. واقعیت این چیزها در زندگی مردم آلمان، اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن نمی تواند حتی به پیچیدگی این چیزها و هم چنین طیف باورها و اعمالی که در خارج از محدوده آن‏ها قرار می گیرد، نزدیک شود. آنچه مشهود است این است که هرگونه درکی از سائقه و بیان مذهبی در سینما باید همراه با حساسیتی ایدئولوژیک و حتی شکاکیتی ملازم آن باشد. با توجه به این موارد، تجلی کمتر مشهود ولی بی شک موجودی از سائقه مذهبی درتاریخ سینما وجود دارد. امری که نخستین نشانه‏های آشکار آن را می توان در فیلم‏های مستند دهه ۱۹۳۰ مشاهده کرد.[۵]

  در دهه‏های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ رکود اقتصادی بزرگ آمریکا، مجموعه ای از موعظه‏های کلیسایی در فیلم‏هایی با شرکت “شرلی تمپل” را ایجاد و تحت تأثیر قرار داد. به مانند فیلم‏های “مری پیکفورد”، پیشرفتی معصومانه، شجاعانه و همراه با انگیزه فردی بالغ، منجر به نوعی مداخله الهی می شود که البته این بار در پیش زمینه اجتماعی- اقتصادی جهت‏دارتری روی می دهد. همراه با افول ستاره اقبال حرفه ای تمپل، فیلم‏های بلندپروازانه والت دیزنی و همکارانش اهمیت اقتصادی بیشتری پیدا می کنند و موفق به ایجاد ادغام و تلفیق مهم و معناداری می شوند. این نکته را می توان آشکارتر از همه در فیلم پینوکیو(۱۹۴۰) مشاهده کرد که به نوعی شرح پیشرفت یک زائر است که در مرگ جان فشانانه و تغییر شکل نهایی قهرمان فیلم به نقطه اوج می رسد. ولی تحول سرنوشت سازی که با این فیلم روی داد، این بود: داستان‏های کلاس های مذهبی و افسانه‏های پریان، با حساسیت ها، مخاطبان و پس زمینه آموزشی تعلیمی مشابه شان، به یکدیگر پیوستند و به نوعی قابل جانشینی و جایگزینی با یکدیگر شدند. بنابراین این دوران را می توان شکل‏گیری رویکرد نظام مند سینما به ارائه تصاویری معنویت گرایانه در تلفیق با آموزه های دینی دانست که پینوکیو یکی از این آثار به شمار می آید.


  جهت دانلود متن کامل تحقیق نگاهی به سیر شکل‏ گیری سینمای معنویت‏گرا در تاریخ سینما کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • شنبه 4 شهریور 1396

  تحقیق سازگاری و سازگاری تحصیلی و تعریف آزمون و ویژگی های آزمون خوب و هنجار و آزمون های هنجاری شامل 54 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد سازگاری و سازگاری تحصیلی و تعریف آزمون و ویژگی های آزمون خوب و هنجار و آزمون های هنجاری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  سازگاری

  در لغت نامه دهخدا، سازگاری؛ موافقّت در کار، حسن سلوک و در مقابل ناسازگاری؛بدسلوکی، بدرفتاری و سازگاری نکردن معنی شده است. وقتی می­گوییم فردی سازگار است که پاسخ­هایی که او را به تعامل با محیطش قادر می­کند،آموخته باشد و به طریقی قابل قبول با اعضای جامعه خود رفتار کند تا نیازهایی در او ارضا شود. روان شناسان همچنین سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجّه قرار داده­اند و خصوصیّاتی از شخصیت را بهنجار[۱] می­دانندکه موجب سازگاری فرد با محیط خود می­گردد، یعنی با دیگران در صلح وصفا زندگی کند و جایگاهی در جامعه برای خود به دست آورد.بعضی دیگر از روان شناسان معتقدند که اگر لغت سازگاری در معنای همنوایی با اعمال و اندیشه­های دیگران اعمال شود، دیگر نمی­توان توصیفی از شخصیّت سالم به عمل آورد،آن­ها بیشتر بر ویژگی­های مثبتی مانند فردیت،آفرینندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه تأکید دارند.سازگاری را می­توان، ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی ونیز علاقه به تحصیل در فرد دانست که به صورت عاطفی، اجتماعی و آموزشی دیده می­شود.به هرحال سازگاری یعنی تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط، مثلاً وقتی می­گوییم یک فرد نسبت به محیط سازگار است،یعنی در گروهی که به آن متعلق است سازگارشده است. ورشل و گوتالز[۲] (۱۹۸۹)ضمن اعتقاد به پیچیده و سخت بودن ارائه تعریفی مورد توافق ازسازگاری درجایی، به طور کلی چنین می­نویسند:سازگاری عبارت است از وظیفه روزمره ما درکنارآمدن با خود، محیط خویش و کسانی که با آنان در ارتباط هستیم. در ادامه این فرایند را مشتمل      می­دانند بر:

  ۱)یادگیری و درک کردن پیرامون خود و محیط اجتماعی و مادی خویش.

  ۲)به کارگیری اطلاعات برای تنظیم اهداف واقعی.

  ۳)استفاده از توانایی­هایی جهت کنترل محیط و سرنوشت خود، تا آنجایی که بتوانیم به اهدافمان نایل آئییم.

  ۴)حساسیت داشتن نسبت به نیازها و دغدغه­های سایرین، به گونه­ایی که نقش مثبتی در زندگی داشته باشیم.

  مفهوم سازگاری از زیست شناسی به حیطه روان شناسی وارد شده است.این مفهوم از اصطلاح زیست شناختی سازش، الگوگیری شده است.سازش به مجموعه کوشش­هایی اطلاق می­شود که یک نوع خاص از موجودات زنده، برای سازگار شدن یا ایجاد تغییر در محیط خود اعمال کنند. اما، انطباق یا سازگاری فرایند پویا است که در طی این فرایند ارگانیزم سعی می­کند تا بین آنچه که انجام می­دهد یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه طلب می­کند، توازن برقرار کند(وی­تن، ۲۰۰۳).در معنا و تعبیر دیگر، سازگاری فرایندی است که در طی آن رفتارها، افکار و احساس­های خودمان و دیگران را می­فهمیم وآن ­ها را تغییر  می­دهیم و در پرتوآن به حدی از تحول می­رسیم که بروز راهبردهای مواجه­ای لازم ومفید برای مقابله با نیازها و چالش­های روزانه امکان­پذیر می­گردد. اکثررفتارها، افکارو احساس­های ما می­توان به محوری متشکل از جنبه­های شخصیتی، اجتماعی و زیست شناختی مربوط دانست.یعنی بخشی از آن به ویژگی­های شخصیّتی یا دیگرخصوصیات روان شناختی، بخش دیگربه نیرو­ها و فشارهای اجتماعی و بخش سوم، به بنیادهای زیست شناختی اختصاص دارد و تعیین کننده اساسی رفتارها، افکار و احساسات در یک موقعیت خاص، یکی از سه عامل مذکور خواهد بود؛ اگرچه ممکن است در بعضی موقعیّت­ها یا موارد نیز دو عامل همراه هم یا هر سه عامل به طور مشترک در تعامل با همدیگر، رفتارها، افکار و احساسات را به وجود بیاورند و سازگاری فرد را تأمین کنند(آلن،۱۹۹۰).

  سرعت زیاد در تغییرات جامعه و بروزتحولات تکنولوژیک، نیازها و خواست­های جدید را به و جود می­آورد؛نیازهای ایجاد شده، مجموعه­ای از فشارهای روانی را بر فرد تحمیل می­کند و سازگاری او را بر هم می زند.با وجود این، سازگاری ایجاد شده در یک موقعیّت، به معنی سازگاری درموقعیت­های دیگر نیست.به عبارت دیگرسازگاری موجود زنده دائم در حال تغییراست.

  درمفهوم وسیع و گسترده، سازش به بقای نوع اشاره دارد ولی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس کنار آمدن بر خودش مربوط می­شود.بنابراین علاوه برعوامل زیستی، روش زندگی واحساس در مورد روش زندگی نیز از عوامل سازگاری انسان­ها تلّقی می­شود و به همین علّت است که سازگاری فرایندی پویا و فعال خوانده می­شود.انسان موجود پیچیده­ای است که نیازهای فراوانی دارد و برای رفع این نیازها یا سازگاری با آن­ها زمان و انرژی زیادی را صرف می­کند. در یک روزچند بار،گرسنه می­شود که در پاسخ به گرسنگی،غذا میل می­کند.تا بین تقاضاهای بدنی و انرژی بدنی از یک سو و انرژی غذایی در دسترس از سوی دیگر، تعادل برقرار کند.زندگی هرفرد شامل یک سری ازهمین توالی­ها است که دائم نیازهایی به وجود می­آیند و سپس ارضاء می­شوند.طرح مذکوریک طرح آشنا و معمول در سازگاری زیستی ملحوظ می­شود که در زندگی همه موجودات زنده بروز می­­نماید (موسوی،۱۳۷۷).

  برای یک انسان یا به طور کلی جاندار،فعالیّت جاری(۱)­به یک مانع برخورد می­کند(۲) و مسئله خاصی پدید می­آید، موجود زنده یا پویا فعالیّت، رفتارهای گوناگونی از خود نشان می­دهد(۳) و مسئله را حل می­کند و سازگاری موجود ادامه می­یابد(۵) ­یا سازگاری جدید بروز می­نماید. چنانچه یک مانع به طور پیاپی وجود داشته باشد، جانداردرمدت زمانی کمتر پاسخ رضایت بخش می­دهد و پاسخ مطلوب با فعالیّت­های اضافی­ وبی­­ربط نیزهمراه نیست.اگرجاندار نتواند مانع را برطرف کند(۶)­یا آن را از فرا روی خود بردارد، سازگاری مجدّد حاصل     نمی­شود.این فرایند به وسیله تعدادی از نظریه­پردازان کارکردگرا درباره فرایند یادگیری که در برخورد با نیازها بروز می­کند و در واقع معادل سازگاری مجدّد تلّقی می­شود، پذیرفته شده و مورد تأیید قرار گرفته است(هیلگارد[۱] و بارو[۲]؛۱۹۷۵).

  در نظریه کارن هورنای[۳]، رفتار بهنجار یا ناسازگار، ریشه در مناسبات والدین و فرزندان دارد.اگرفرد دلگرمی وعشق را تجربه کند، احساس امنیت می­کند و به شیوه­ی بهنجار رفتار می­کند.در واقع اگرفردی واقعاً مورد عشق واقع شود می­تواند در آینده مشکلات گوناگونی را تحمل کند و خود را با شرایط جدید سازگار کند.همچنین احساس ناامنی باعث می­شود تا فرد متوسل به شیوه­هایی شود که ناآرامی درونی خود را تضعیف و به حداقل کاهش دهد.وی سه جهت متفاوت را که افراد می­توانند در سازش با محیط اتخاذ کنند را مشخص کرده است:

  الف:رفتن به طرف مردم:قبول درمانده بودن خود و سعی در جلب محبت دیگران.

  ب:حرکت بر ضد مردم:جنگ با محیطی که مورد تنفّر اوست.


  جهت دانلود متن کامل  تحقیق سازگاری و سازگاری تحصیلی و تعریف آزمون و ویژگی های آزمون خوب و هنجار و آزمون های هنجاری کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • شنبه 4 شهریور 1396

  تحقیق روش شناسی اندیشه سیاسی:رهیافت زمینه_ متنگرای اسکینر  شامل 40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  روش شناسی اندیشه سیاسی:رهیافت زمینه_ متنگرای اسکینر  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

   مقدمه

  کوئنتین اسکینر استاد علوم سیاسی دانشگاه کمبریج و از پژوهشگران برجسته معاصر است که حاصل پژوهش های وی در حوزه های مختلف علوم انسانی، به ویژه در متدلوژی تاریخ و علوم سیاسی، مورد توجه دانشمندان و صاحبنظران این رشته ها قرار گرفته است؛ گستره و عمق پژوهش های اسکینر در زمینه متدلوژی را می توان با مراجعه به کتابشناسی مندرج در کتاب معنا و زمینه، کوئنتین اسکینر و منتقدانش به وضوح ملاحظه نمود(Tully 1988:). جیمز تولی در این کتاب مهمترین مقالات اسکینر در باب متدلوژی و برخی از نقد های اساسی وارد شده به آنها و در نهایت پاسخ های اسکینر به این نقد ها را که منجر به اصلاح دیدگاه های اولیه او و ترسیم دیدگاه کنونی اش گردید، جمع آوری کرده است.

  هدف اصلی متدلوژی اسکینر پرداختن به این مسأله اساسی است که در تلاش برای فهم یک اثر چه رویه های مناسبی باید اتخاذ نمود؟ این مسأله بنا به تصریح خود اسکینر ضرورتاً زمانی مطرح می شود که مورخ یا پژوهشگر با اثری مواجه می شود که می خواهد آنرا بفهمد، خواه این اثر ادبی باشد و  خواه فلسفی، اخلاقی، دینی، سیاسی. به عبارتی، مسأله اسکینر مسأله اصلی و آغازین هر پژوهشگر علوم انسانی است. لذا پرداختن به این مسأله و بررسی توضیحات اسکینر پیرامون آن، که به تکوین متدولوژی وی انجامیده است، می تواند روش تحقیق مناسبی برای انجام پژوهش های مربوط به علوم انسانی فراهم آورد.

  اسکینر در حوزه اندیشه سیاسی آثار متعددی را به رشته تحریر در آورده است که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود. کتاب دو جلدی بنیاد های اندیشه سیاسی مدرن، یکی از مهمترین آثار اسکینر است که در آن اندیشه سیاسی دوران رنسانس و اصلاح دینی مورد بررسی قرار گرفته است(Skinner 1978). وی در این اثر اندیشه های سیاسی دوران مذکور را در زمینه تاریخی همان دوران مورد بحث قرار داده است. نمونه دیگر از آثار اسکینر کتاب معروف وی  با عنوان ماکیاولی است که در آن اندیشه سیاسی نیکولو ماکیاولی در چارچوب مجادلات فکری روزگار وی مورد بررسی قرار گرفته است(اسکینر ۱۳۷۲).  اثر دیگر وی کتاب آزادی قبل از لیبرالیسم(Skinner 1998) است که طی آن به بررسی مفهوم آزادی و سیر تحول آن از دوران جنگ های داخلی انگلستان در قرن هفدهم تا عصر مدرن و دوران لیبرالیسم می پردازد. از منظر متدولوژیک، نکته اصلی و مشترک آثار اسکینر، بررسی اندیشه سیاسی (اعم از بررسی اندیشه سیاسییک متفکر همانند ماکیاولی و یا بررسییک مفهوم سیاسییا فلسفی همانند آزادی)  در چارچوب و زمینه تاریخی شکل گیری آن بوده است.

  مروری اجمالی بر آثار اسکینر، خصوصاً  مقالات وی در کتاب جیمز تولی، آشکار می کند که وی در چارچوب دانش هرمنوتیک به طور عام و چارچوب هرمنوتیک روشی به طور خاص نظریه پردازی کرده است و در همین چارچوب نیز متدولو‍ژی خاص خود را به منظور شناختایده ها و اندیشه های سیاسی پی ریزی نموده است. از این رو، آشنایی با مبحث هرمنوتیک در حکم پیش شرطی برای شناخت متدولو‍ژی اسکینر است. با وجود این، آنچه که آشنایی (ولو اجمالی) با این مباحث را در اینجا ضروری می سازد، دو نکته است: یک شناخت متدولو‍ژی اسکینر و دوم بکارگیری آن که مستلزم آشنایی با دانش هرمنوتیک بخصوص با هرمنوتیک روشی است؛ بگونه ای که بدون این آشنایی، شناخت آن متدلوژی نیز شناختی ناقص و نارسا خواهد بود.

  ۱٫ هرمنوتیک و هرمنوتیک روش شناختی

  مفهوم هرمنوتیک از لحاظ لغوی همانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و سیاسی ریشه در دوران یونان باستان دارد و از فعل یونانی «هرمینویین» به معنای «تأویل کردن» و اسم «هرمینیا» به معنای «تأویل» گرفته شده است(پالمر ۱۳۷۷: ۲۰). ظاهراً ریشه این کلمات، «هرمس» یکی از خدایان اساطیرییونانی است که هم آفریننده زبان (وخط) بود  هم به یاری آفریده خود،پیام خدایان را از آسمان به زمین منتقل می نمود. همچنین هرمس پیام آور خدایان براییکدیگر نیز بود. هرمینویین متضمن سه وجه اصلی معنایی،یعنی گفتن (بیان کردن)، توضیح دادن و ترجمه کردن است. عمل انتقال و به فهم رساندن پیام در همه این وجوه نهفته است. همین عمل مبنای کار هرمس خدای پیام آور تیزپا بوده و هر سه معنای مذکور را می توان نوعی تفسیریا تأویل خواند؛ زیرا رسالت تفسیر و تأویل چیزی جز تبدیل امری بیگانه، بعید و مبهم از حیث معنا به امری آشنا، قریب و قابل فهم نیست و تحقق این رسالت مستلزم وجود زبان برای فهم معنا و انتقال آن به دیگری است. این رسالتی دائمی و همیشگی است زیرا همواره حداقل دو جهان متن و جهان خواننده وجود دارد و در نتیجه نیاز به واسطه ای همانند هرمس برای انتقال معنا از جهانی به جهان دیگر نیز نیازی همیشگی است.

  بر این اساس، معنا و زبان (اعم از زبان شفاهییا مکتوب) جایگاهی محوری و تعیین کننده در مباحث هرمنوتیکی داشته و اساساً “علم هرمنوتیک در نخستین مراحل تاریخی اش همواره متضمن ترجمه از زبانی به زیان دیگر بود، چه به صورت علم هرمنوتیک لغوی عصر کهن و چه به صورت علم هرمنوتیک مربوط به کتاب مقدس”( همان: ۴۰). محوریت و تعیین کنندگی جایگاه زبان و معنا در دانش هرمنوتیک منحصر به «نخستین مراحل تاریخی» این دانش نبوده بلکه در مراحل بعدی توسعه این دانش و در همه ابعاد و گرایش های آن نیز تداوم یافته و در برخی موارد (به طور مشخص در هرمنوتیک فلسغی) به مراتب بر اهمیت آن افزوده شده است.

  به طور کلی، دانش هرمنوتیک را اصطلاحاً می توان دانشی تعریف کرد که مخاطب آن انسان بوده و در پی برقراری ارتباط با حیات انسانی و روابط فیمابین انسانهاست و واژگان کلیدی آن «زبان»، «معنا»، «مفاهمه»، «تفسیر»، «فهم» می باشند. این تعریف کلی علم هرمنوتیک است و تعریف دقیق تر آن مستلزم تفکیک انواع هرمنوتیک از همدیگر است که در اینجا ضمن انجام کار سعی خواهد شد تا جایگاه هرمنوتیک روشی در مجموعه علم هرمنوتیک روشن تر شود.

  تاکنون چندین تقسیم بندی از دانش هرمنوتیک صورت گرفته که بر مبنای هرکدام از آنها اقسام هرمنوتیک از هم تفکیک شده اند. در این مختصر، به سه نوع تقسیم بندی از این دانش و اقسام هرمنوتیک نشأت گرفته از هر نوع به صورت کوتاه اشاره می شود و از این میان تنها هرمنوتیک روشی که سنخیت و تلازم با موضوع بحث ما یعنی متدولوژی اسکینر دارد، مورد بحث قرار می گیرد. اگرچه هر سه نوع تقسیم بندی مطرح شده در اینجا صبغه تاریخی داشته و سیر تحول دانش هرمنوتیک را در گذر زمان مبنای کار خود قرار داده اند،  ولی با وجود این بجز تقسیم بندی اول دو مورد دیگر جنبه محتوایی نیز داشته و ناظر به ماهیت  کارکرد این دانش نیز می باشند. همچنانکه خواهیم دید، هرمنوتیک روشی (یعنی هرمنوتیک مورد توجه اسکینر) متعلق به تقسیم بندی آخر بوده که ماهیت و کارکرد روشی آن در اینجا مورد تأکید  ماست.

  از لحاظ تاریخی، مهمترین تقسیم بندی، تقسیم هرمنوتیک به سه نوع کلاسیک ، مدرن و معاصر است. هرمنوتیک کلاسیک  مشتمل بر دوره زمانی طولانی و در واقع در برگیرنده بخش اعظم تاریخ بشری بوده که در دوران کلاسیکیونان و روم شکل گرفته و تا قرن نوزدهم میلادی و به طور مشخص تر تا زمان فریدریش شلایرماخر (۱۷۶۷-۱۸۳۴) استمرار داشته است. این نوع هرمنوتیک را می توان هرمنوتیک سنتی نیز خواند که در مقابل آن هرمنوتیک مدرن قرار می گیرد. شلایر ماخر در حد فاصل میان هرمنوتیک کلاسیک یا سنتی و هرمنوتیک مدرن جای گرفته و او را به دلیل تلاش برای ایجاد علم هرمنوتیک عام «پدر علم هرمنوتیک» لقب داده اند( فروند ۱۳۷۲: ۱۰۸). منظور از هرمنوتیک معاصر نیز هرمنوتیک قرن بیستم است که با دیلتای که در مرز قرن بیستم قرار دارد شروع شده و توسط هایدگر و گادامر بسط یافته است.

  دومین تقسیم بندی متعلق به ریچارد پالمر است که ضمن تعریف علم هرمنوتیک به مثابه  علم تأویلیا اصول تفسیر، شش گونه هرمنوتیک را از هم تفکیک نموده است و به ترتیب تاریخ پیدایش به شکل زیر طبقه بندی کرده است: نظریه تفسیر کتاب مقدس، روش شناسی عام لغوی، علم هرگونه فهم زبانی، مبنای روش شناختی علوم انسانی، هستی شناسی و پدیدار شناسی فهم, نظام های تأویل اسطوره زدایی و راززدایی(پالمر ۱۳۷۷: ۴۱-۵۴).

  اگر چه مبنای این تقسیم بندی نیز تاریخی بوده است ولی چیزی بیش از جنبه تاریخی در آن نهفته می باشد؛ هریک از این گونه ها، رویکرد مهمی را به مسائل تأویل و تفسیر مطرح نموده و بر جنبه خاصی از آن تأکید ورزیده است. این جنبه خاص در عناوین هر کدام از آنها نیز مشهود بوده و بیانگر ماهیت و کارکردشان است.لازم به ذکر است که پاره ای از این گونه ها خود قابل تقسیم به گونه های متعدد دیگری هستند که در اینجا به لحاظ رعایت اختصار و از باب مثال تنها به ذکر عناوینیک گونه بسنده می شود: نظریه تفسیر کتاب مقدس خود به هفت گونه ما قبل مسیحی، ابتدایی، آبایی، قرون وسطایی، دین پیرایی، مدرن و معاصر تقسیم شده است(همان: ۴۴).


  جهت دانلود متن کامل تحقیق روش شناسی اندیشه سیاسی:رهیافت زمینه_ متنگرای اسکینر کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • شنبه 4 شهریور 1396

  تحقیق مفهوم کیفیت خدمات و رضایت مشتری   شامل 32 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مفهوم کیفیت خدمات و رضایت مشتری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  مقدمه

  مشتری، رمز موفقیت هر سازمان و هر گونه فعالیت تجاری اقتصادی می باشد. اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. کلیدی ترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان، ارائه خدمات مناسب است. سازمانی که یکی از اهداف عملی خود را ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات و نیازهای مشتری طرح ریزی نموده باشد، می تواند با تکیه بر سایر اصول تجارت، سازمان موفقی باشد. ارائه خدمات مناسب جز بر پایه شناخت نیازها، علاقه مندی ها، امکانات و انتظارات مشتریان امکان پذیر نیست. گردآوری اطلاعاتی از این قبیل بصورت یکپارچه، سازمان را در جهت ارائه خدمات مناسب، مطابق با نیازها و انتظارات مشتریان یاری می رساند. یافته ها نشان می دهند که بیش از ۹۰ درصد از مشتریان ناراضی یک شرکت یا موسسه، کوشش نمی کنند تا به منظور ارائه شکایت و یا انتقاد با سازمان مورد نظر ارتباط برقرار کنند. این مشتریان برای تامین نیازهای خویش به رقبا مراجعه می کنند و عدم رضایت خویش را با علاقه مندی تمام برای سایر مشتریان بالقوه بازگو می کنند (فتحیان و همکاران، ۱۳۸۸).

  امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند در حال افزایش است. باید گفت در شرایط رقابت امروز که پیش بینی می گردد در آینده نیز فشرده تر گردد، مشتری مداری، حفظ مشتری و کسب رضایت وی در سازمان ها از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. مشتری یکی از مهمترین افراد برای بانک به حساب می آید ایجاد روابط مناسب کارکنان بانک با مشتریان موجب رضایت مشتریان خواهد شد و رضایت خاطر مشتریان نیز موجب وفادارای آن ها به بانک خواهد شد. چنانچه یک مشتری کاملاً وفادار به بانک گردد، نسبت به بانک تعهد پیدا خواهد کرد و مشتری سعی می کند که تمامی کارهای بانکی خود را در یک بانک انجام دهد.

  ۱-۲-تعاریف و مفاهیم

  ۱-۲-۱-مشتری

  از دیدگاه سنتی مشتری کسی است که فرآورده های شرکت یا سازمان را خریداری می کند یا به عبارت دیگر مشتری کسی است که کالا و یا خدمات دریافت می کند. این تعریف دیگر رسا و کامل نمی باشد. تعریف بهتری از مشتری چنین است: کسی که شرکت یا سازمان مایل است تا با ارزش هایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر بگذارد (طالقانی و میر موسوی، ۱۳۹۰).

  بر اساس تعریف مشابه دیگری مشتری همان کسی است که نیازش را خود تعریف می‌کند، کالاها و خدمات تولیدی را مصرف می‌کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد. اما زمانی این هزینه را متقبل می‌شود که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه نماید (محمدی، ۱۳۸۳).

  ۱-۲-۲رضایت مشتری

  موفقیت تمام سازمان ها و موسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب وکار است. اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر خواهد داد. از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفاد مجدد، تمایل برای توصیه به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند (کاووسی و سقایی، ۱۳۸۴).

  رضایت مشتریان به این معنی است که آنان از نحوه برخورد و ارائه خدمات سازمان راضی می باشند و سازمان در جذب و حفظ ایشان موفق عمل نموده است. این مشتریان راضی، به هر اندازه که زمان و مبلغ بیشتری را برای سازمان صرف نمایند، انتظار کیفیت بالا در دریافت خدمات را خواهند داشت (هال استید،۱۹۹۹).

  رضایت مشتری زمانی به دست می آید که عملکرد شرکت بتواند انتظارات خریدار را برآورده سازد. اگر عملکرد کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی خواهد شد و اگر عملکرد برابر با انتظارات باشد وی راضی خواهد بود. اگر عملکرد از انتظارات بیشتر شود او بسیار خشنود و شاداب خواهد شد. رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگیهای مختلف کالا کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۲).

  در سال های دور، شرایط غیر رقابتی ناشی از محدودیت عرضه و نبود رقیبان قدرتمند از یک سو، و توجه تولید کنندگان صرفا به کیفیت تولید یا خدمات خود از سوی دیگر و وجود این تفکر که کیفیت بالا در نهایت توفیق لازم در موفقیت و تصرف بازار را بدست خواهد آورد، سبب شد تا به موضوع مهمی به نام رضایت مشتری کمتر پرداخته شود. امروزه، سرمایه گذاران و تولید کنندگان نه از سر ارزش گذاری که از روی ناچاری و به عنوان یک استراتژی مهم، به لحاظ افزایش درآمد و سود به جلب رضایت مشتری و راز و رمز بدست آوردن دل او روی آورده اند و هر تولید کننده ای که سودای انحصار طلبی در سر می پروراند در اقتصاد رقابتی کنونی، باید جلب رضایت مشتری را مدنظر قرار دهد. در مدیریت نوین امروز نیز موفقیت اقتصادی-تجاری منوط به داشتن یک سیکل اجرایی است که دو سر قطر آن را مشتری تشکیل می دهد و ورودی ها و خروجی ها در نهایت در فرآیند تولید سبب جلب رضایت مشتری می گردد. در یک نگرش کلی، هر مشتری (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا، راضی یا ناراضی است. رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می شود. در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده بوجود می آید. بر حسب این که انتظارات مشتری و کالا یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند، یا کالا بالاتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید. در کشور های صنعتی امروز ارتباط دو طرفه با مشتری سر لوحه برنامه ریزی های بازاریابی قرار گرفته است و هزینه های لازم برای این امر و جلب رضایت مشتریان و وفا دار کردن آنان به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی می شود. از طرف دیگر باید گفت که مشتری ناراضی بریده از سازمان را به سادگی نمی توان به جمع مشتریان باز گرداند. بررسی های علمی و تحقیقی نشان می دهد که مشتریان ناراضی در انتقال برداشت و احساس خود به دیگران، فعال تر، عمل می کنند و نرخ انتقال پیام مشتریان ناراضی به دیگران تقریبا دو برابر مشتریان راضی است، لذا نارضایتی مشتریان اثر گذارتر از رضایت آنان است ( سایت حرکت، ۱۳۸۸).

  از سوی دیگر رضایت سنجی مشتری یکی از ارکان مهم سیستم استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ و ۲۰۰۰ در بحث اندازه گیری و تحلیل است. در هر سازمان پس از تولید و عرضه کالا یا ارائه خدمت بایستی با تمهیدات گوناگون و با استفاده از ابزار و روش ها و سیستم های مختلف و با طرح ریزی برنامه های نظر سنجی و اجرای آن، میزان رضایت مشتری از ابعاد مختلف بدست آمده و مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در واقع شریان حیاتی چرخه رضایت مشتری در همین قسمت است. چرا که خروجی های این تجزیه و تحلیل است که سازمان را در رفع عیوب و نواقص کار خود و پیشرفت در جهت بهبود مستمر و نیل به اهداف کلان خود و وفادار نگهداشتن مصرف کنندگان و جذب مشتریان جدید رهنمون می سازد. در یک سازمان مانند یک جامعه، ارتباط عناصر با یکدیگر یک ارتباط دایره ای است. به این مفهوم که همه عناصر یک ارگان از یکدیگر تاثیر پذیر و به یکدیگر تاثیر گذارند. با اندکی دقت مشخص می شود، عنصری که در همه جای چرخه عملیات و حیات یک سازمان مهم ترین نقش را ایفا می کند، کارکنان آن سازمان هستند. اجرا و پیش برد فرآیندهای یک سازمان به عهده کارکنان آن است.


  جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم کیفیت خدمات و رضایت مشتری کلیک نمایید

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic