پرسشنامه نارسایی هیجانی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد نارسایی هیجانی بوده دارای 5  صفحه می باشد

پرسشنامه نارسایی هیجانی

پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان از نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی هیجانی بزرگسالان گرفته شده و توسط ریف ، استروالد و نزوگت (۲۰۰۵) ساخته شده است. این پرسشنامه ۲۰ سوال دارد که با مقیاس لیکرت سه درجه ای (کاملا، تا حدودی و به هیچ وجه ) پاسخ داده می شود و سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

ناتوانی در شناسایی احساسات: ۱، ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴  نمره این خرده مقیاس بین ۲۱-۷ می­باشد.

ناتوانی در بیان احساسات: ۲، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۷  نمره این خرده مقیاس بین ۱۵-۵ می­باشد.

سبک تفکر عینی: ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰  نمره این خرده مقیاس بین ۲۴-۸ می­باشد.

در این مقیاس سؤال­های ۴، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ به صورت معکوس نمره گذاری می­شود.

پایایی و روایی

روایی همزمان مقیاس نارسایی هیجانی بر حسب همبستگی بین زیرمقیاس­های این آزمون و مقیاس­های هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی­ها در مقیاس نارسایی هیجانی کل با هوش هیجانی (۰۰۱/۰ P<، ۸۰/۰-=r)، بهزیستی روانشناختی (۰۰۱/۰ P<، ۷۸/۰-=r) و درمانگی روانشناختی (۰۰۱/۰ P<، ۴۴/۰-=r)، همبستگی معنادار وجود دارد. ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس­های نارسایی هیجانی و متغیرهای فوق نیز معنادار بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز وجود سه عامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در سه نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تأیید کردند (بشارت، ۲۰۰۷).

ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس ۷۵/۰ بدست آمده است.ضریب همبستگی خرده مقیاس این آزمون با چک لیست نشانه های روانی از ۰۷/۰ تا ۴۸/۰ گزارش شده است. ابوالقاسمی، حرفتی و رضایی (۱۳۹۰) در پژوهشی همبستگی مقیاس نارسایی هیجانی را با مقیاس آزار روانی (۳۴/۰-=r) و غفلت روانی (۲۰/۰-=r) معنی دار بدست آوردند (۰۱/۰>p). پژوهشگر پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ بدست آورده است.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه نارسایی هیجانی کلیک نمایید