این مطالعه با هدف شناسایی نیازهای آموزشی والدین دانش آموزان دورة ابتدایی در حوزه سلامت جسمانی انجام شده است . در بخش کمی، این مطالعه از نوع پیمایشی و از نظر هدف ، از نوع پژوهش کاربردی است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که براساس نتایج حاصل از بخش کیفی طراحی و روایی آن کسب شده و پایایی پرسشنامه نیز ٠/٩٦ محاسبه و سپس میان نمونه آماری اجرا شده است . هدف پژوهش حاضر شناسایی مناسب ترین روش نیاز سنجی آموزشی برای سازمان منطقه ویژه انرژی پارس و پیاده سازی بود. در این تحقیق پس از گردآوری اطلاعات با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای، منابع اینترنتی و بررسیهای اسنادی الگوی تعیین نیازهای آموزشی شغل و شاغل به عنوان الگویمناسب برای نیازسنجی آموزشی دوره های توانمندساز سازمانی انتخاب گردید. این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش‌ های علمی- کاربردی بخش کشاورزی در استان بوشهر انجام شده است.

نیازسنجی

هدف این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی کارکنان خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل 79 نفر بوده، که بر اساس جدول مورگان تعداد 66 نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته با 45 گویه در سه حوزه دانش، توانش و نگرش بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که اولویت نیازهای آموزشی به ترتیب دانش زبان انگلیسی، روش‌های تحقیق و پژوهش، به روز رسانی دانش در خدمات آموزشی و به کارگیری رایانه در انجام امور آموزشی می‌باشد

منبع : مقاله نیاز سنجی