سری جدیدترین پیشینه و مبانی نظری تحقیق های و پایان نامه های دانشجویی دارای منابع معتبر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید

تحقیق فلسفه ی آموزش علوم تجربی و ارزشیابی از دیدگاه برنامه قصد شده و ارزشیابی برنامه درسی اجراشده
تحقیق مفهوم روش تدریس، چندرسانه‌ای، یادگیری الکترونیک، درس‌افزار و روش‌های نوین یاددهی و یادگیری و ویژگی‌های آن و چرایی آموزش ریاضی
تحقیق مفهوم، ماهیت و دیدگاه های نوین برنامه درسی و مبانی برنامه ریزی درسی و مبانی اجتماعی برنامه ریزی درسی و مبانی اجتماعی دوره متوسطه
تحقیق نارساخوانی و شکل گیری سبک اسناد و سبک اسناد در کودکان نارساخوان
تحقیق تجزیه و تحلیل شغل و مراحل آن، انتخاب علمی کارکنان و آموزش کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحقیق صلح و مفهوم آن، جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر و برنامه درسی صلح محور
تحقیق دیدگاههای مختلف درباره بهره‌وری و سازگاری، انواع و پیامدها و نظریه های رضایت شغلی
تحقیق نظریه های رضایت شغلی و تاریخچه و الگوهای هوش هیجانی و هویت و پایه های نظریه هویت و انواع سبک های پردازش هویت
تحقیق مفهوم ، اهداف و اهمیت ریاضیات ، ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی و سنجش عملکردی و ویژگی های آن
تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و نحوه طراحی و تصحیح امتحانات نهایی و نظریه های آن و مفهوم اعتبار و روایی
تحقیق مفهوم و ابعاد مدیریت دانش و عوامل مؤثر در مدیریت دانش
تحقیق نظریه های رفتارمدنی و شهروندی سازمانی و تاریخچه کیفیت زندگی کاری و عوامل و موانع موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری
تحقیق مفهوم عملکرد تحصیلی و مهارت های اجتماعی و هوش اخلاقی
تحقیق اهمیت آموزش زبان خارجی وآموزش زبان عربی به کودکان پیش از دبستان
تحقیق نشانه ها و ملاک های تشخیصی اختلال اعتیاد به اینترنت و نظریه های مربوط به اعتیاد به اینترنت، رویکردها و نظریه های مربوط به شخصیت، نشانه های رشد اجتماعی
تحقیق تاریخچه تکلیف شب و انواع ارائه تکلیف و عوامل مؤثر در یادگیری و عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی
تحقیق اهداف و ویژگی های ارزشیابی توصیفی و اهمیت آموزش کارکنان و تاریخچه و ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت
تحقیق تحولات آموزش عالی ایران و اشکال و انواع آموزش عالی و روش های مختلف آزمون دکتری در ایران
تحقیق نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی و بهره وری و رویکرد های توانمندسازی
تحقیق اختلال درخودماندگی و ویژگی های اصلی و سبب شناسی و روشهای درمانی آن و نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی