تحقیق نظریه های مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط    شامل  54 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   نظریه های مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱-تاریخچه و مقدمه:

اگرچه نظریه های مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط بیش از یک سده قدمت دارند و نظریه پردازان کلاسیک آن را مطرح می کردند، ولی در دو یا سه دهه اخیر و همزمان با گسترش نفوذ نظریه پردازان نئوکلاسیک، نظریه مزبور در قالب کارآفرینی رونقی دوچندان گرفته است. به طور کلی گفته می شود که گسترش بنگاههای کوچک و متوسط در چهار بُعد باعث تحول در جامعه می شود:

بُعد اجتماعی؛یعنی گسترش این بنگاهها موجب افزایش اشتغال می شود، این بنگاهها غالبا‍ گرایش به استفاده از فناوری های کاربر دارند تا سرمایـــه بر

بُعد اقتصادی ؛یعنی توزیع درآمد در جامعه همگن تر شده و از این نظر بسیاری از تنشهای اجتماعی پیشگیری می شود؛

بُعد سیاسی؛ یعنی این گسترش موجب توزیع بهتر فرصتها در میان مردم شده و از قدرت گیری گروهی خاص جلوگیـــری می کند؛ برخی نیز آن را گامی در جهت توسعه دموکراسی و جامعه مدنی می انگارند؛

بُعد شخصی؛ یعنی فضایی مناسب تر برای بروز خلاقیتهای انسانهای کارآفرین و کم سرمایه فراهم می شود.

تحول در این چهار بُعد، با نوعی افزایش پویش و انعطاف پذیری آن در برابر تغییر و تحولات جهانی نیز همراه است. به عبارت دیگر چون به طور طبیعی این بنگاهها را کسانی می گردانند که از قدرت کارآفرینی برخوردارند، از این روبه سرعت در برابر تغییرات، واکنش نشان می دهند، خود را با آن سازگار می کنند، و در راستای منافع خود بر آن اثر می گذارند. برای درک عمیق تر این پویش و انعطاف پذیری، کافی است که بگوییم کارآفرین کسی است که از این ویژگیها برخوردار باشد:

ابتکار عمل دارد؛ قدرت تصمیم گیری و پیگیری فردی دارد؛ فرصتها را به خوبی تشخیص می دهد و به موقع عمل می کند؛ با ریسک حساب شده حرکت می کند؛ دقت دارد و نگران کیفیت است؛ نسبت به سود و زیان و بهره وری عوامل حساسیت دارد؛ اعتماد به نفس دارد؛ و سرانجام شجاعت و جسارت برای بیان نظرات خود دارد.

(جمشیدی،م،۱۳۸۹،بررسی طرحهای بنگاههای کوچک و متوسط و نقش انها در جذب سرمایه گذاری،مجله پیوند مهر بانک کشاورزی)

به طور کلی برای تدوین استراتژی، به بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان می پردازیم، فرصتها و تهدیدهای محیطی همچنین قوتها و ضعفهای داخل سازمانی را شناسایی می کنیم سپس با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت را تنظیم می نمائیم. برای رسیدن به این اهداف، برنقاط قوت خود تکیه می کنیم  و با بهره گیری از فرصتها، درصدد هستیم تا نقاط ضعف خود را ازبین برده و با دستیابی به مزیت رقابتی موجبات موفقیت سازمان را در میدان رقابت فراهم آوریم. این روش ، متداول ترین راه  تدوین استراتژی برای سازمانها است .

مطالعه شمــاری از کشورها، بویژه آنهایی که طی دهه اخیر در این زمینه فعال بوده اند و به عنوان نمادی از موفقیت در توسعه انگاشته شده اند، نشان می دهد که آنها به جای «تصدی گری» و «زعامت» دولتی و تاکید بر دیدگاههای نیمه نخست سده بیستم مبنی بر اقتصادی بودن بنگاههای بزرگ و کلان، بر کارآفرینان و بنگاههای کوچک و متوسط تکیه کرده اند. اگرچه ساختار اجتماعی-اقتصادی کشورهایی که بر بنگاههای کوچک و متوسط تاکید ورزیده اند، بسیار گوناگون است ولی تمام آنها بر پی ریزی فضای اقتصادی آزاد پای فشرده اند؛ یعنی جایی که نیروهای عرضه و تقاضا به دور از هرگونه رانت خواری و انحصارطلبی، بتوانند به گردش درآیند.

برخی کشورها این فضا را بسته به درجات متفاوت از توسعه یافتگی دانسته و بنابراین در راه گسترش آن گام برداشته اند، ولی برخی دیگر (بویژه در اروپای شرقی) از آن بی بهره بوده اند. این کار را باید یک اقدام اساسی و اصولی در راه خروج از «دور باطل» توسعه نیافتگی به شمار آورد؛ یعنی دور باطلی که در آن «انحصار مدیریتی» برای حفظ منافع خود می کوشد تا از بازشدن آن جلوگیری کند. چنین می نماید که تضعیف، و سپس از میان برداشتن این انحصار – که همچون مانعی جدی در برابر هرگونه تغییر و همگامی با تحولات جهانی قد علم می کند- تنها از طریق رویکردی نو به بنگاههای کوچک و متوسط امکان پذیر باشد.

دولتها، صرف نظر از دستیابی به یک عزم ملی برای توسعه و رویارویی با فرایند جهانی شدن، در آغاز تعریفی متعارف یا قراردادی از بنگاههای کوچک و متوسط به دست داده اند که این تعریف عمدتاً بر شمار افراد شاغل در بنگاهها و سطح سازمانی آنها متکی است، بدین معنی که دولتها به طور معمول، بااعتقاد بر نظام اقتصادی بازار آزاد، یک سازمان دولتی را مسئول سیاستگذاری و اجرای مسایل مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط کرده اند. این سیاستها یک هدف مشخص را دنبال می کنند که عبارت است از تقویت و گسترش بنگاههای مزبور و فرهنگ کارآفرینـــــی است.(خاکی،غ،۱۳۷۲،مقایسه سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع کوچک و متوسط، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور)

۲-۲-نظریه ها:

عموماًتعاریفی که ازنوآوری ارائه شده است برمبنا واساس تغییرتکنولوژی استوار است و این خود منبعث ازنظرات اقصاددانانی چون سلویا، جوزف شومپیتروسایراقتصاددانانی می‌باشد، که به نقش تکنولوژی دررشداقتصادی بابیان تابع تولید Y t = Bt F(K , L )   پرداخته اند.

به عقیده شومپیتر به دلیل معرفی کالاهای جدیدوبهبود مداوم در تکنولوژی است که توسعه اقتصادی ایجاد می‌شود،

نتایج:

معرفی یک کالای جدید

معرفی یک روش جدید تولید

دست یابی به بازارهای جدید

نتیجه دستیابی به یک ماده اولیه جدید و یا کالاهای نیمه ساخته صنعتی

ایجاد سازمانهای جدید تولیدی

مانسفیلد(۱۹۶۸) تغییرات تکنولوژیک را پیشرفت در فن آوری تعریف می‌کند که شامل روش‌های جدید، طراحی جدید محصول، محصولاتی با مشخصات جدید و همچنین روش‌های نوین مدیریتی، کنترل و سازماندهی را شامل خواهد شد.

هولندر(۱۹۶۵)درمطالعاتی که در کارخانجات دوپونت رایان انجام می‌دهد بیان می‌کند که تغییرات نه تنها حاصل سرمایه­گذاری اساسی در کارخانجات جدید است بلکه می‌تواند نتیجه اصلاحات در بهره­وری باشد که از طریق تغییرات تکنولوژیک جزیی به دست آمده است.

طارق خلیل(۱۹۹۸، ترجمه اعرابی)”نوآوری شامل خلق کالا، خدمت یا فرایندی می‌باشد که برای یک سازمان جدید است. نوآوری به اولین بار استفاده کردن از یک ایده توسط یک سازمان اطلاق می‌شود، لازم نیست نوآوری برای دنیا تازه و جدید باشد بلکه باید بازاریابی و تجاری گردد.

نوتاش محمد رضا(۱۳۸۶)در پژوهشی با عنوان عوامل کلیدی انتشار تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط ایران  عوامل موثر بر انتشار تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط را برنامه اموزشی و افزایش اگاهی- برنامه های انگیزشی و حمایت مالی- برنامه های تحقیقاتی و همکاری های تحقیق و توسعه ای- برنامه های ارتباطی و همکاریهای فنی عنوان می نماید.(نوتاش،م،۱۳۸۶،عوامل کلیدی انتشار تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط ایران،مجله پیام مهربانک کشاورزی،جلد۴۶)

روز بهانی شهرام(۱۳۸۷)در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر نواوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط  فقدان قوانین و مقررات حمایتی واضح و شفاف از بنگاههای زود بازده– فقدان موسسات حمایت کننده از طرح های نواورانه- فقدان و کمبود مشوقهای مالیاتی در خصوص تحقیقات نواورانه- عدم بکارگیری موثر از تجارت الکترونیکی- فقدان یا کمبود برگزاری نمایشگاههای محصولات و نتایج حاصل از فعالیتهای نواورانه را از عوامل محدود کننده نواوری تکنولوژیک می داند.(روزبهانی،ش،۱۳۸۷عوامل موثر بر نواوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط،مجله پیام مهربانک کشاورزی،جلد ۵۴)

جونز- ایوانز(۱۹۹۷)در مطالعه کارآفرینان فنی متوجه این نکته شدند که قابلیتهای کارآفرینی، فاکتور مهمی در توسعه شرکتها و بنگاهها است. در این تحقیق، کارآفرینانی فنی شناخته شده اند که دانش مدار هستند، پیش زمینه علمی و فناوری دارند و در مراکز آموزشی و آکادمیک بالاتر از سطح آزمایشگاه کار می کنند.

(جونز،ا،۱۹۹۷،تاسیس شرکتها بر اساس نواوری و تکنولوژی،مجله توسعه کارافرینی،جلداول)


جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریه های مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط  کلیک نمایید